Huseby bruk i Småland. Ett exempel på en kulturmiljö vid vatten.Huseby bruk i Småland. Ett exempel på en kulturmiljö vid vatten.Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Ökad hänsyn till kulturmiljöer vid vattendrag

Antal kommentarer: 1

Riksantikvarieämbetet presenterar i den nya rapporten Kulturmiljöer vid vattendrag en rad rekommendationer för att ta hänsyn till kulturmiljöer vid vattendrag inför åtgärder för ökad biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet.

Kulturmiljöer vid vattendrag – såsom dammar, kvarnar och lämningar efter timmerflottning – befinner sig i skärningspunkten av ett komplext sammanhang av olika politiska mål, regelverk och intressen som får konsekvenser för kulturmiljöerna. I anslutning till vattenvårdsåtgärder kan det uppstå konflikter mellan olika samhällsmål; å ena sidan förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald och å andra sidan kulturmiljöer som ska bevaras, användas och utvecklas. Sådana målkonflikter kan också leda till att kulturmiljöer skadas eller rivs ut.

Riksantikvarieämbetet har därför utvärderat förutsättningarna för att kulturmiljöer beaktas i samband med utredning och prövning av vattenverksamhet vid rinnande vatten.

Målkonflikter och höga kostnader

Utvärderingen konstaterar att målkonflikterna förstärks av att stöddokumenten för restaurering av vattendrag är föråldrade och att verksamhetsutövare har svårt att bära de kostnader som krävs för att bevara kulturmiljöer vid vattendrag. Rapporten konstaterar också att kunskapen kring kulturmiljöer vid vattendrag behöver öka och bli tillgänglig nationellt.

Riksantikvarieämbetet lämnar följande rekommendationer:

  • Det behövs övergripande vägledning som kan fungera som stöd i länsstyrelsernas arbete i dessa frågor.
  • Kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag behöver fortsatt tas fram. Dessa underlag behöver även göras nationellt sökbara.
  • Möjligheterna att utveckla finansiella stöd riktade till ideella organisationer och enskilda som bedriver vattenverksamheter i prioriterade kulturmiljöer bör utredas.
  • En gemensam förståelse för hur kulturmiljö kommer in i miljöbalksprövningen bör utvecklas.
  • Problematiken kring följder som krav om tillstånd får för äldre vattenverksamheter bör utredas.

Kontakt: Lena Olsson, utvärderare, 08 – 5191 8576, lena.olsson@raa.se

Dela sidan på

Kommentarer (1)

  1. […] Riksantikvarieämbetet presenterar i en ny rapport en rad rekommendationer för att ta hänsyn till kulturmiljöer vid vattendrag inför åtgärder för ökad biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet. Kulturmiljöer vid vattendrag – såsom dammar, kvarnar och lämningar efter timmerflottning – befinner sig i skärningspunkten av ett komplext sammanhang av olika politiska mål, regelverk och intressen som får konsekvenser för kulturmiljöerna. Utvärderingen konstaterar att målkonflikterna förstärks av att stöddokumenten för restaurering av vattendrag är föråldrade och att verksamhetsutövare har svårt att bära de kostnader som krävs för att bevara kulturmiljöer vid vattendrag. Rapporten konstaterar också att kunskapen kring kulturmiljöer vid vattendrag behöver öka och bli tillgänglig nationellt. Ladda ned rapporten här: Kulturmiljö vid vattendrag. Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida där man berättar om rapporten – klicka här. […]

Lämna en kommentar