Nyheter

Bättre stöd till de som bevarar jordbrukets kulturmiljöer

I takt med förändrade former för odling och djurhållning har många av odlingslandskapets kulturmiljöer förlorat sina ursprungliga funktioner. De riskerar därför att förfalla och försvinna. Jordbrukarna gör goda insatser för att vårda ängslador, stenmurar och andra kulturmiljöer, men skötseln kan trots det bli otillräcklig i förhållande till samhällets mål, inte minst i norra Sverige. För att säkra skötseln behövs väl utformade ersättningar för jordbrukarnas arbete.

Riksantikvarieämbetet publicerar idag rapporten Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? Den redovisar en utvärdering som visar att de ersättningar till kulturmiljöer som fanns i tidigare landsbygdsprogram inte var effektiva. Många jordbrukare uttryckte kritik mot ansökningskrångel och stelbenta stödvillkor och allt färre valde att ansluta sig.

– För att säkra skötseln behövs därför i kommande landsbygdsprogram en ny form av ersättning med större koppling till regionala förutsättningar och till värdet av skötseln, säger utvärderaren Michael Frisk, Riksantikvarieämbetet.

Kulturmiljöer bidrar till en levande och attraktiv landsbygd

Natur- och kulturmiljöer är även betydelsefulla för entreprenörskap och företagande som inte är direkt kopplade till jordbruksproduktion men som ändå är beroende av att odlingslandskapet bevaras och utvecklas. Områden rika på natur- och kulturmiljöer kan därmed bidra till befolkningsutveckling och ekonomisk tillväxt på landsbygden.

– Det varierade odlingslandskapet är därför ett av jordbrukets starka bidrag till en levande landsbygd, framhåller Jordbruksverkets talesperson David Ståhlberg.

Rapporten är genomförd inom ramen för Jordbruksverkets, Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens och Riksantikvarieämbetets gemensamma regeringsuppdrag att följa miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Även länsstyrelserna deltar i genomförandet av uppdraget.

Kontakt

Michael Frisk, utvärderare på Riksantikvarieämbetet, 08-5191 8238.
David Ståhlberg, utredare på Jordbruksverket, 036-15 60 32

Hej!

Sedan några år tillbaka har Riksantikvarieämbetet gått över till digital publicering. Publikationerna tillgängliggörs i Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla http://samla.raa.se/ där var och en kostnadsfritt kan skriva ut ett eget exemplar av den önskade publikationen.

Hälsningar
Annalena Cronemo
Samla support
frågor om Riksantikvarieämbetets publikationer kan skickas till e-post: samla@raa.se

Hej Ann-Charlott!
Har skickat vidare din förfrågan till Samla nu. På grund av semestertider kan det hända att du får vänta en vecka eller två på besked.
Vänliga hälsningar
Åsa, kommunikatör

Hej!
Jag vill gärna beställa ett ex av rapporten, Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? Såg att den går att ladda ned men föredrar ett pappers/tryckt ex.
Adress: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
att. Ann-Charlott Hajdu-Rafis
403 40 Göteborg

Hälsningar
Ann-Charlott Hajdu-Rafis
Landsbygdsavdelningen

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: