Kommande utvärdering om EU-medel till kulturmiljöarbete inom regionalfonden

Riksantikvarieämbetet har inlett en utvärdering som syftar till att undersöka varför förhållandevis lite EU-medel går till kulturmiljöarbete inom ramen för den regionala utvecklingsfonden. Utvärderingen planeras vara färdig i december 2016.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt i syfte att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom Europa. Fonderna utgör den näst största posten i unionens budget och för Sveriges del finns en budget på cirka 37 miljarder kronor.

Utvärderingsenheten har under våren genomfört en förstudie och har bland annat sett att kulturarvet, både på EU-nivå och nationell nivå, framhålls som en viktig del av det regionala tillväxtarbetet. Således anses även kulturmiljöarbetet vara en möjliggörande kraft i den regionala utvecklingen. Samtidigt går endast en bråkdel av budgeten på 37 miljarder kronor till projekt relaterande till kulturmiljöarbete.

Utvärderingens syfte

Det övergripande syftet är att undersöka orsakerna till att förhållandevis lite EU-medel fördelas till kulturmiljöarbete inom ramen för de regionala strukturfonderna och
Interregprogrammen. Delsyften är att undersöka beslutsfattares kunskaper och
attityder till kulturmiljöarbete som tillväxtpotential inom den regionala utvecklings-
fonden, samt att studera kulturmiljöaktörers förutsättningar att söka medel från fonderna.

Kontakt: Sofia Ali, utvärderare, sofia.ali@raa.se, 08-5191 8573