Riksantikvarieämbetet på Almedalsveckan

Välkommen till Riksantikvarieämbetets seminarier på Almedalsveckan under rubrikerna ”Kulturarv under attack” och ”Illegal handel med kulturföremål – hur stort är problemet?”, torsdagen den 7 juli med start 14.30 i Hörsalen på Donners plats.

I första seminariet samtalar Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Unescos generaldirektör Irina Bokova, Generaldirektören för Sida, Charlotte Petri Gornitzka, och Riksantikvarie Lars Amréus.
Den systematiska och omfattande förstörelsen av kulturarv i Irak och Syrien är ett angrepp riktat mot mänsklighetens gemensamma minne och en mångfald historiska spår. Seminariet berör frågor som ”Vilka är drivkrafterna bakom förstörelsen?” ”Hur påverkar det våra möjligheter att förhålla oss till historien för att förstå vår samtid?” Och ”Vilka lärdomar kan vi dra för framtiden?”

Seminarium nr 2 med start 15.30 tar avstamp i FN:s säkerhetsråds resolution 2199 som säger att medlemsländerna ska vidta åtgärder mot den illegala handeln med kulturföremål. Handeln bedöms som en av flera viktiga inkomstkällor för terrorstämplade organisationer. I Sverige pågår ett samarbete mellan myndigheter i syfte att motverka den illegala handeln. Vad gör aktörerna i Sverige och hur stort är problemet? Och hur ser den inhemska kulturarvsbrottsligheten ut?
Här deltar Maria Ellior, polisintendent, Polisens arbetsgrupp för kulturarvsbrott, Lars Korsell, utrednings- och forskningsråd, Brottsförebyggande rådet, Knut Weibull, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet och Kicki Scheller, enhetschef för samhälle och kulturmiljö, Länsstyrelsen på Gotland.

Välkomna!

Läs mer på https://www.raa.se/almedalsveckan/