Nyheter
FN:s mål för Agenda 2030 Foto: ( CC0)

Kulturmiljöarbetet i Agenda 2030

För ett år sedan antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för långsiktigt hållbar utveckling. Agendan är en handlingsplan för att förbättra välståndet för människor runt om i världen. Förutom fattigdomsbekämpning handlar Agendan om att etablera fria, öppna och inkluderande samhällen där människor kan utvecklas i trygghet och i harmoni med miljön.

Riksantikvarieämbetet har, som en av flera statliga myndigheter, fått i uppdrag av regeringen att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030.

Kulturarvsfrågorna viktiga

Kulturarvsfrågorna har stor räckvidd i dagens samhälle. Riksantikvarieämbetet verkar både sektorsövergripande – i förhållande till frågor som jämställdhet, mångfald och funktionshindersanpassning – och tvärsektoriellt genom att påverka andra aktörer att verka för kulturmiljöaspekten inom ramen för deras respektive verksamheter. Detta gör att myndighetens verksamhet har bred indirekt påverkan på Sveriges genomförande av Agenda 2030. Myndighetens bidrag till realiserandet av Agendan kan beskrivas tre områden:

  • Kulturarvsarbetet bidrar till social sammanhållning och utvecklingen av ett öppet och inkluderande samhälle.
  • Myndigheten verkar i samverkan med miljömålsansvariga myndigheter för hållbar förvaltning av natur- och kulturmiljöer.
  • Myndighetens arkiv, bibliotek, register och databaser tillhandahåller öppen och fri information som erbjuder underlag för hållbar samhällsplanering och forskning samt möjliggör livslångt lärande.

Kulturarv ger mening och sammanhang

Klimatförändringarna och den snabba rörligheten av människor, idéer och information i samtiden kan skapa en känsla av en komplex, föränderlig och fragmenterad värld. Detta kan leda till upplevelser av utanförskap, till konflikt mellan grupper och till ett ökat behov av att söka, forma och uttrycka identitet och tillhörighet.

Kulturmiljön är en källa till kunskap, bildning och upplevelser som bidrar till att skapa en känsla av hemvist, delaktighet och en förståelse för vår plats i tiden. Genom utforskandet av det förflutna tränas förmågan att förstå andra perspektiv och andra sätt att leva, vilket kan väcka engagemang för närmiljön och nyfikenhet vid mötet med andra människor. Däri ligger kulturmiljöarbetets potential att bidra till ett inkluderande samhälle i harmoni med miljön.

Läs hela rapporten: Redovisning av regeringsuppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: