Medborgarundersökning om historiska platser 6

Vad betyder historiska platser för dig. Under hösten genomförs en  medborgarundersökning om människors intresse och relation till historiska platser.

Under hösten kommer Riksantikvarieämbetet med hjälp av SCB att skicka ut en enkät till 3 000 slumpvist utvalda personer i åldern 18 år och uppåt för att ta reda på mer om relationer och attityder till historiska platser. Med historiska platser avses i denna undersökning områden med spår och lämningar efter människors aktiviteter från olika tider. Det kan exempelvis vara byggnader, fornlämningar eller betesmarker som tillsammans skapar berättelser om människors historia.

Det övergripande syftet med enkäten är att Riksantikvarieämbetet vill veta mer om hur människor uppfattar historiska platser och samtidigt kunna använda resultatet som ett underlag i myndighetens fortsatta utvecklingsarbete.

Resultatet kommer att bli klart vid årsskiftet och presenteras i en rapport tillgänglig via Riksantikvarieämbetets hemsida.

Vill du veta mera?

Kontakt: Charlotte Hamilton, utvärderare, telefon: 08-51918068

Kommentarer (6 st)

Hej Eva,

Tack för din fråga! Svaret är att denna enkät inte är kopplad till vårt regeringsuppdrag om att följa upp den europeiska landskapskonventionen (https://www.raa.se/aktuellt/om-aktuella-fragor/regeringsuppdrag/europeiska-landskapskonventionens-perspektiv/) Inom ramen för detta uppdrag har Riksantikvarieämbetet skickat ut enkäter till aktörer som arbetar med landskapsfrågor på olika sätt i sin yrkesutövning eller i annan organiserad form.

Den här enkäten är istället riktad till allmänheten. Enkäten är en del i myndighetens visionsarbete (https://www.raa.se/aktuellt/om-aktuella-fragor/regeringsuppdrag/vision-for-kulturmiljoarbetet/)

Tanken är att vi vill öka vår förståelse kring hur människor tänker generellt kring bevarande av historiska platser och deras historia. Vi vill få en bättre bild för vilket engagemang som finns, något som i förlängningen påverkar hur vi arbetar med genomförandet av våra uppdrag, kommunicerar och informerar. Resultatet av enkäten kommer även bli en del i vårt pågående arbete med att redovisa statistik för kulturmiljöområdet. Vi vill gärna fånga upp data som kan kopplas till olika aspekter av kulturarvet, såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala.

Hej Krister – och Charlotte!
… Ja, i alla fall jag, som nu läser denna meningsväxling är fortfarande inte riktigt ”klok” på vad som är det egentliga syftet med enkäten? Handlar om den tidigare på RAÄs sida förutskickade enkäten rörande europeiska landskap och i februari 2017 kommande inlämnad redovisningsrapport rörande ELC?
I så fall skulle jag gärna se att för denna konvention grundläggande termer som landskap, demokrati, europeiskt samarbete o dy, hade nämnts…
upplys mig gärna!
En tredje kommentar på temat, således här på sidan, vore säkert inte fel… (och sen kan vi alla återgå till att studera ”kulturarvet” var och en på sitt sätt och från sin position…)
Landskapshälsningar

Charlotte,
Givet definitionen ovan? Finns ”ohistoriska” platser? Vem bestämmer vad som är historiska platser?
Undrar jag,
Krister

Hej Krister!
Bra fråga. I vår definition av kulturmiljöer (se ”Plattform Kulturhistorisk värdering och urval”: http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/8235/RA%c3%84%20Plattform%20Kulturhistorisk%20v%c3%a4rdering%20och%20urval%20version%2020150119.pdf?sequence=1) säger vi att kulturmiljö i stort sett är alla miljöer som påverkats av människor. I enkäten ville vi gärna undvika ordet kulturmiljö eftersom vi antog att det är ett obekant begrepp för många. Med historiska platser ville vi leda in tanken på det historiska djupet och hur miljöer skapats under olika tider. Samtidigt arbetar vi på Riksantikvarieämbetet framför allt med utpekade/skyddade kulturmiljöer. Det är ofta platser som av olika anledningar bedömts vara viktiga som bärare av berättelser, både från dåtid och nutid.

Vilka platser som skyddats eller värderats har (och kommer givetvis att) förändras med tiden. Det är i denna kontext enkäten tagits fram. Vad tycker människor om de exempel på miljöer som visas på bilderna, är det andra typer av miljöer som är viktiga att bevara för framtiden? Vad finns för intresse av historia och de spår som finns kvar efter tidigare generationer?. Hoppas du blir lite klokare på detta svar. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om kulturarv https://www.raa.se/kulturarvet/

Charlotte