Digisam överförs till Riksantikvarieämbetet 1

Det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet, Digisam, startade sin verksamhet den 1 september 2011 och finns idag vid Riksarkivet. Det består av sex personer inklusive verksamhetsledaren och är placerade i Krigsarkivets lokaler på Gärdet.

I budgetpropositionen skriver regeringen att man bedömer att det arbete som Digisam har bedrivit i huvudsak bör fortsätta. Regeringen bedömer vidare att Riksantikvarieämbetet från och med den 1 januari 2017 bör driva det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet och avser att återkomma med preciseringar avseende denna uppgift i den aviserade kulturarvspolitiska propositionen.

Detta ska ses mot bakgrund av att Riksantikvarieämbetet ska få utökat ansvar inom museiområdet och att ett flertal av uppgifterna som idag utförs av Riksutställningar ska utföras av Riksantikvarieämbetet.

Styrgrupp fastställer inriktningen

En styrgrupp, sammansatt av representanter från Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket och Centralmuseerna fastställer inriktningen för sekretariatets verksamhet. De som är med i styrgruppen är förutom riksarkivarien Karin Åström Iko, Stina Westerberg ordförande i styrgruppen och generaldirektör Musikverket, Lars Amréus, riksantikvarie, Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, Jan-Olov Westerberg, överintendent Naturhistoriska Riksmuseet.

– Vi är glada att det arbete som Digisam bedriver fortsätter, det är mycket viktigt och uppskattat, säger riksantikvarie Lars Amréus, – Vi vill behålla styrkan i Digisam med en tydlig organisationsövergripande styrgrupp på ledningsnivå. Vi vill också hålla ihop samordningssekretariatet och hoppas verkligen att personalen vill fortsätta arbetet som en del i Riksantikvarieämbetet, fortsätter han.

Riksantikvarieämbetet planerar att placera sekretariatet på Riksantikvarieämbetets kontor på Östermalm i Stockholm och organisatoriskt vid staben. Rolf Källman har varit verksamhetsledare för Digisam sedan starten:

– Jag är glad och stolt att samordningsarbetet fortsätter och permanentas. Det stämmer väl med den positiva feedback vi fått under åren. För mig personligen känns det nu naturligt att lämna över ansvaret till någon ny nu när Digisam går in i en ny era.

Nu inleds planeringen

Torsten Hökby är stabschef vid Riksantikvarieämbetet:

– Jag har arbetat i Digisams beredningsgrupp i fyra år och sett det enorma arbete Rolf har gjort. Han har lovat sitt stöd även i fortsättningen. Inte minst viktigt är råd i rekryteringen av ny verksamhetsledare för Digisam och planeringen av kommande år. Vi ser fram emot uppdraget att driva denna samordning vidare. Vi går nu in i en planering för 2017 som vi sedan får justera när vi ser hur regeringen preciserar uppgifterna i kulturarvspropositionen.

Digisam ska vara överfört till Riksantikvarieämbetet den första januari 2017.

Kontakt: Torsten Hökby, 08 – 5191 8126, torsten.hokby@raa.se,

Kommentarer (1)

Hej,
Jag har arbetat på KB (ALB/SLBA) som teknisk chef och med teknisk inriktning på bevarandefrågor. Är numera pensionär men om det finns intresse av mina erfarenheter är jag villig att medverka i er nya funktion på på RAÄ. Se även min hemsida http://www.avdigitaltbevarande.se
Hälsningar Stig L Molneryd