Ny avgift för metallsökaransökning föreslagen 14

Riksantikvarieämbetet har föreslagit för regeringen att en avgift införs för ansökan om användning och medförande av metallsökare. Avgiften föreslås bli 700 kronor. Skälet är den mångdubbling av ansökningar som skett de senaste två åren.

I enlighet med 2 kap. 18 §  kulturmiljölagen (1988:950) krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att använda eller medföra metallsökare. Tidigare fanns ett förbud med dispensmöjlighet. Sedan lagen ändrades 2014 har antalet tillståndsansökningar ökat med 1200 procent. Länsstyrelserna hinner inte med att behandla ansökningarna inom rimlig tid och det övriga kulturmiljöarbetet i länet blir lidande. För att minska antalet ansökningar har Riksantikvarieämbetet föreslagit att en ansökningsavgift om 700 kronor ska införas. Förslaget är just nu ute på remiss, och remisstiden går ut den 30 september.

Förslaget i sin helhet ligger på regeringens hemsida:

 

Kommentarer (14 st)

Jag tycker det är skrämmande hur RAÄ tänker. Ni motarbetar hela tiden oss och ni verkar inte ens förstå konsekvenser av det? Man kan skicka in 25 ansökningar och få avslag på 19 st av dem! Det är ansökningar för 17 500 kr och avslag för 13300 kr. Är det rimligt? Ni tvingar ut användare som vill göra rätt för sig i skogen. Vad finns det mycket av i skogen och vad finns det lite av? Fornminnen och poliser. Varför inte göra det lättare för oss istället? Om ni inte vill ha total anarki bland oss metallsökare får ni ta och skärpa till er. Samarbeta med oss istället! Vi vill det men ni tror vi är plundrare och längre än så kommer vi inte. Ni bara förstör och räknar ändå med att vi ska följa era regler. Ledarskap handlar om att få folk med sig inte emot sig. Snälla tänk om.

Sen vill jag också påpeka att det inte stigit med 1200 %. Den som gjort den beräkningen behöver definitivt gå en mattelektion! Så här räknar man procent:

Det var 409 st ärenden år 2012 och att det ökat till 2153 st år 2015.

Från 400 st till 800 st = 100 % ökning
Från 400 st till 1200 st = 200 % ökning
Från 400 st till 1600 st = 300 % ökning
Från 400 st till 2000 st = 400 % ökning
Från 400 st till 2400 st = 500 % ökning

Så jag skulle snarare säga att det är en ökning på ca 425 % om man räknar lite snabbt. Men för att vara exakt så har ökningen varit:

(2153 – 409) / 409 = +426,4 %

Detta gör ju också att detta förslag inte kan tas seriöst då de som skrivit förslaget inte ens kan enkel matematik! Skärpning!

Hej!

Jag representerar en röst i facebookgruppen ”metallsökarsidan”. Denna grupp består av över 1000 st medlemmar som har metallsökning som ett stort fritidsintresse och hobby.

Vi vill göra våran röst hörd angående ”remiss av förslag om införande av ansökningsavgift för metallsökarärenden”, diarienummer Ku2016/01648/KL.

Till att börja med så hotar detta förslag en hobby som flera tusen personer i Sverige aktivt utövar med mycket nöje och enthusiasm. En avgift på 700 kr per ansökningsområde är väldigt långt ifrån rimlig och skulle döda hobbyn
omgående.

Som metallsökare söker man av ett område ganska fort. Därför räcker det inte med endast ett område för att utöva hobbyn. Är man aktiv under en hel säsong så är ca 10 st olika områden lagom. Att då ha en avgift på 700 kr per område skulle innebära att man måste betala 7000 kr per säsong bara i tillstånd. Om man nu ens får tillstånd, vilket det inte finns någon garanti för. I värsta fall kan man ha betalat en massa pengar i onödan.

Vad som skulle hända om detta förslag blir verklighet är att många skulle strunta i tillstånd, för att söka ändå (olagligt), vilket skulle belasta polisen ännu mer än vad de belastas idag. Vi skulle dessutom belasta våra domstolar mera. Vi skulle skapa fler brottslingar I Sverige, vill vi verkligen göra detta?

I våra grannländer så finns det ingen sådan här lag alls. Där behöver man inte tillstånd för att använda en metalldetektor och varför ska man egentligen behöva det? Förslaget säger ju självt att det bara skapas extra arbetsbelastning för involverade myndigheter. Varför inte ta bort att man behöver tillstånd helt och hållet? Då slipper man ju all denna byråkrati som inte gynnar någon alls.

I Danmark, Norge, och Finland så värnar man om äganderätten genom att låta markägarna bestämma om metallsökning får ske på deras mark eller ej. Varför kan vi i Sverige inte nyktra till och inse att vi skapat ett byråkratiskt monster med nuvarande regler?

Sen är det så här att människor som vet hur man hanterar en metallsökare är viktiga att ha i vårat samhälle. De fyller en viktig funktion. T.ex får polisen ofta hjälp av personer med metalldetektorer då de behöver hjälp att lösa vissa brott. Polisen själva har inte denna kompetens utan då kontaktar de ofta metallsökarföreningar med medlemmar som har detta som sin hobby.

Ett annat exempel är att de som utövar hobbyn städar efter sig. Söker man t.ex av en badstrand så plockar man upp alla metallföremål. Detta då en metalldetektor inte kan urskilja vilken metall som hittats, därför gräver man upp alla metaller. Det blir väldigt mycket skräp som man plockar under ett pass. Vilket gynnar badgäster. T.ex så tar man bort spikar och andra vassa föremål, som kan vara farliga för vuxna och barn. Det gynnar miljön!

När det gäller fornminnen så hittas även dessa av metallsökare. Utan oss skulle betydligt färre fornminnen hittas och då skulle de istället ligga och vittra sönder i marken så att ingen får ta del av dem. För det som händer nu då fornminnen hittas är att de rapporteras och sedan hamnar de på ett museum där allmänheten kan ta del av dem. I Danmark har man ett väldigt bra samarbete mellan utövare av metallsökning och olika museum. Det har vi som sagt inte i Sverige ännu p.g.a våra hårda och stela regler.

Som sagt, detta hotar hobbyn enormt mycket, ingen kommer vilja hålla på med den om dessa hutlösa avgifter införskaffas. Ni måste tänka om! Tack för ordet!

Mvh,

Jonas Thelander

Tack för möjligheten att kommentera nyheten.

Jag har skickat en text som är menad som mitt svar på remissen till den
för remissvar avsedda adressen: ku.remissvar@regeringskansliet.se

Här nedan ett utdrag ur mitt svar på remissen:

”I rapporten ”Metallsökare. Förslag till ny reglering om användning av metallsökare i lagen (1988:950) om kulturminnen mm”
återrapporterade Riksantikvarieämbetet till Regeringen och föreslog bland annat att det generella förbudet skulle ersättas av ett tillståndsförfarande som skulle administreras av Länsstyrelserna.

I rapporten säger Riksantikvarieämbetet att ”Kostnaderna kommer att öka för statens administration, hanteringen av fynd, kontrollen av illegal användning av metallsökare samt arbetet med att förebygga, upptäcka och beivra brott.”

och

”För den löpande statliga administrationens del är ökningen relaterad till hur många …. tillstånd till användning som söks och hur många nya fynd som görs. Länsstyrelserna kommer att få ökade kostnader dels för handläggningen av
ansökningar om tillstånd till metallsökaranvändning”

Riksantikvarieämbetet förutsåg alltså 2011 att kostnader och utredningsinsatser kopplade till lagstiftningen om användande av metallsökare skulle komma att öka om det generella förbudet ersattes med tillståndsplikt.
Riksantikvarieämbetet föreslog inte (då) att kostnaderna för tillståndsförfarandet helt eller delvis skulle belasta den enskilde.

***
Min konklusion av en sammanfattning av Riksantikvarieämbetets utredning 2011 och föreliggande promemoria är bl a:

* – Staten har varit förberedd på att kostnaderna för handläggning av ansökningar skulle komma att öka, men troligen inte budgeterat för någon särskilt ökning (?).”

Att införa en avgift för ansökan om att få metalldetekrera är helt fel väg att gå!
Det är ju inte utövarens fel att systemet felaktigt utformat för våra länstyrelser så som idag.
Normal utveckling är att man jobbar för att klara av en ökad förfrågan genom förenkling av processer för dom som handlägger ansökningarna.
Om man avgiftsbelägger ansökningarna så kommer alla detekterare att ”gå under radarn” dvs man metalldetekterar utan att söka tillstånd.
Om detta sker kommer ingen inrapportering sv fynd att ske!
Jag tycker att man ska ta tillvara på den stora massan av personer och föreningar som har detta som hobby och nyttja det för att bevara och främja svensk arkeologi och VÅRA ALLAS fynd.
Att öppna upp åkermark och badplatser för fri sökning skulle hålla denna hobby i schak och man får samtidigt en kontroll genom inrapportering av fynden samt tillgång till en oerhörd kompetens av metalldetektering, långt från den kunskap som Länstyrelsen m.fl använder sig av idag vid avsökningar.
Låt oss rädda och bevara dom saker som finns i åkermarken, låt oss lära oss av fynden!
Hösten är nu kommen och bonden sätter ännu en gång ner plogen i åkern och förstör fantastiska fynd…. Detta är ren idioti!
Låt oss utövare av denna hobby hjälpa till att rädda och bevara våra fynd, genom samarbete ev kurser etc så kommer svensk arkeologi att växa tillsammans med hobbyn.

I Danmark kallas vi utövare för Amatör arkeologer.
I Sverige kallas vi utövare för plundrare….

Vi plundrar inte! Vi vill utöva vår hobby och växa med den och rädda vårt allas kulturarv från plogen!

Jag hoppas det finns människor som har beslutande roller i detta att tro på sammarbete istället för avgifter.

Min metallsökare kommer användas lika flitigt framöver men några pengar för ett tillstånd kommer jag aldrig betala så den som vill sätta fast mig för det är välkommen,jag finns någonstans i västragötalands skogar efter skymmningen.

Vem kommer bry sig,detektorn funkar även utan tillstånd.
Det är ju så man valt att sammarbeta från RAÄ med hobbyn.

Räkneexemplet med 1200% är ren lögn! En ansökan som förr kunde ha 10 kartor deras nu upp av länsstyrelsen i 10 separata ansökningar. Klart som sjutton att procenten stiger då!

Det ni föreslår kommer inte att hjälpa eran sak, Det kommer mer att stjälpa det system ni byggt upp då flertalet av dom som använder metallsökare kommer att fortsätta söka med metallsökare men istället strunta i ansökningar hos Ls och söka hejvilt.
Och att detta förslag också inte följer EU lagstiftningen om det fria handelsavtalet.
Jag tycker att ni istället ska införa Danmarks modellen !
Som bygger på ett samarbete mellan metalldetektorister och Museum/arkeologer som i Danmark fungerar alldeles utmärkt, Så varför inte här med ?
Gör det mer öppet för användning av metallsökare med undantag på platser med kända fornlämningar där tillstånd ska krävas och då med en avgift kopplad till detta.
Peter

Något beslut är inte taget och förslaget är fortfarande ute på remiss. Den som har synpunkter på förslaget kan lämna in ett remissvar före den 30 september. Länk till remissen.
emil