Nyheter
Kulturreservatet Västeräng, Hälsingland. Foto: (CC BY)

Plan för tillsynsvägledning 2017-2018

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en plan för det tillsynsvägledande arbetet för åren 2017-2018. Planen beskriver de specifika insatser som Riksantikvarieämbetet planerar att genomföra de närmaste två åren. Bland annat ska Handboken för Kulturreservat uppdateras och en utvärdering av utförd tillsyn planeras äga rum under första halvan av 2017.

Insatserna grundar sig på de behov som de operativa tillsynsmyndigheterna uttryckt i en enkät som Riksantikvarieämbetet skickade ut tidigare i år. De operativa tillsynsmyndigheterna utgörs av de 19 länsstyrelser och åtta kommuner som i dagsläget har inrättat kulturreservat inom sina respektive områden. I den nu framtagna rapporten med planen redogör Riksantikvarieämbetet för den tillsynsvägledande rollen och också vilka insatser som planeras att genomföras under de närmaste två åren.

Läs rapporten med planen i sin helhet här.

Handboken för kulturreservat (2005) är Riksantikvarieämbetets handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturlandskap. Avsnittet om tillsyn planeras under 2017 att uppdateras, eftersom den nuvarande versionen endast hanterar tillsynsfrågorna på ett övergripande plan.

Om Riksantikvarieämbetets tillsynsvägledande roll

Riksantikvarieämbetet ska enligt 3 kap. 9 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ge tillsynsvägledning i frågor om kulturreservat. Tillsynsvägledningen bidrar till att säkerställa miljöbalkens syfte och delas in i stöd och råd, samordning samt uppföljning och utvärdering.

 

Hej, jag är inte riktigt säker om jag kommit till rätt plats/avdelning hos er. Ärendet gäller den gamla enhetliga stenstaden i Sundsvall (1800-talets slut). I .o.m. att det nu finns planer på att bygga en 38-vånings skyskrapa på torget mitt i denna välbevarade stenstad skulle jag vilja veta hur denna stenstad skulle kunna skyddas som kulturreservat eller som K-märkt kulturområde. Ärendet är brådskande för politikerna avser att klubba igenom förslaget. Jag har för mig att denna stadsdel har tidigare nämnts som en av de best bevarade enhetliga stadscentra i Norra Europa.

Hej Anneli,

och tack för din fråga angående Sundsvall. RAÄ rekommenderar dig att ta kontakt med länsstyrelsen i Västernorrland som är den myndighet som har möjlighet att utreda och ev. skydda stenstaden Sundsvall.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: