Nyheter
Kulturreservatet Västeräng, Hälsingland. Foto: ( CC BY)

Plan för tillsynsvägledning 2017-2018

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en plan för det tillsynsvägledande arbetet för åren 2017-2018. Planen beskriver de specifika insatser som Riksantikvarieämbetet planerar att genomföra de närmaste två åren. Bland annat ska Handboken för Kulturreservat uppdateras och en utvärdering av utförd tillsyn planeras äga rum under första halvan av 2017.

Insatserna grundar sig på de behov som de operativa tillsynsmyndigheterna uttryckt i en enkät som Riksantikvarieämbetet skickade ut tidigare i år. De operativa tillsynsmyndigheterna utgörs av de 19 länsstyrelser och åtta kommuner som i dagsläget har inrättat kulturreservat inom sina respektive områden. I den nu framtagna rapporten med planen redogör Riksantikvarieämbetet för den tillsynsvägledande rollen och också vilka insatser som planeras att genomföras under de närmaste två åren.

Läs rapporten med planen i sin helhet här.

Handboken för kulturreservat (2005) är Riksantikvarieämbetets handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturlandskap. Avsnittet om tillsyn planeras under 2017 att uppdateras, eftersom den nuvarande versionen endast hanterar tillsynsfrågorna på ett övergripande plan.

Om Riksantikvarieämbetets tillsynsvägledande roll

Riksantikvarieämbetet ska enligt 3 kap. 9 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ge tillsynsvägledning i frågor om kulturreservat. Tillsynsvägledningen bidrar till att säkerställa miljöbalkens syfte och delas in i stöd och råd, samordning samt uppföljning och utvärdering.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: