Riksantikvarieämbetet i budgetpropositionen 2017 2

Regeringen har idag presenterat höstbudgeten och den innehåller nyheter som berör Riksantikvarieämbetet. Från den 1 januari ska Digisam föras över från Riksarkivet till Riksantikvarieämbetet.

I samband med att regeringen presenterade höstbudgeten den 20 september står det klart att Riksantikvarieämbetet, från och med årsskiftet, tar över ansvaret för det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet – Digisam. Idag sköts de uppgifterna av omkring sex anställda vid Riksarkivet.

– Innan jag kan säga något mer om den uppgiften behöver vi träffa berörd personal, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Nya uppgifter på museiområdet

Sedan tidigare är det känt att Riksutställningar upphör som egen myndighet den 1 juni 2017 och att flertalet av myndighetens uppgifter inordnas i Riksantikvarieämbetet. Läs mer här.

I budgeten skriver regeringen:

Regeringen anser att det är viktigt att skapa en stabil, men samtidigt flexibel, myndighetsstruktur som kan hantera alla de uppgifter som är aktuella och samtidigt möta framtida utvecklings- och förändringsbehov. Regeringen anser därför att uppgifter på museiområdet bör samlas vid Riksantikvarieämbetet genom att ett flertal av Riksutställningars uppgifter överförs och inordnas i Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet får ingen egen förstärkt budget i samband med de nya uppgifterna, däremot förs de ekonomiska anslagen till Digisam och Riksutställningar över till Riksantikvarieämbetet i samband med att uppgifterna överförs.

Ökade KMV-anslag

Bidraget till kulturmiljövård tillförs tre miljoner kronor årligen 2017–2020 i syfte att skapa ett nytt bidrag till det civila samhällets aktörer inom kulturarvsområdet. Det nuvarande stödet till arbetslivsmuseer utvecklas och förstärks så att det bidrag som Riksantikvarieämbetet fördelar till arbetslivsmuseer också ska kunna användas till att omfatta annat ideellt kulturarvsarbete, till exempel inom hembygdsrörelsen.

 

 

Kommentarer (2 st)

Som engagerad i både Sollentuna Hembygdsförening och Birka-Hovgårdens Gille är jag intresserad av mer information om de ökade anslagen till kulturmiljövård, främst hur ansökan om sådana medel ska göras.
Hälsningar
/ Anders Boberg

Hej,

Då det av budgetpropositionen inte framgår närmare vad dessa medel avser och vad dessa kan nyttjas för måste vi avvakta Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för att få denna information. Vi kan tyvärr först därefter besvara din fråga och får därför be dig att återkomma i januari.

Med vänlig hälsning Heléne Hyrefelt Dahlström