Nyhetsarkiv

Riksantikvarieämbetet presenterar plan för övertagande av uppgifter från Riksutställningar

Riksantikvarieämbetet har nu presenterat hur myndigheten planerar att ta över uppgifter från Riksutställningar. Efter vissa organisationsförändringar på Riksantikvarieämbetet utökas antalet tjänster på Gotland med 17 heltider.

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att förbereda inordnandet av vissa uppgifter som idag hanteras av Riksutställningar i myndighetens verksamhet. Den 31 maj 2017 ska Riksutställningar upphöra som myndighet.

– För att lösa uppgifterna från Riksutställningar har vi gjort bedömningen att vi behöver ytterligare 17 heltidstjänster, säger Torsten Hökby, stabschef på Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet har gjort en bedömning av vad som är att betrakta som verksamhetsövergång enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Riksutställningars verkstad är föremål för verksamhetsövergång och med den fyra anställda. De anställda där behåller sina tjänster, villkor och arbetsuppgifter men hos Riksantikvarieämbetet. I övrigt bedömer myndigheten att det inte är verksamhetsövergång i lagens mening.

– Vi måste därför utlysa de övriga 13 tjänsterna, Det kommer vi att göra så snart som möjligt och vi har uppmanat de anställda på Riksutställningar att söka tjänsterna. Vi behöver kompetens från dagens Riksutställningar för att bygga upp vårt stöd till museerna, säger Torsten Hökby, stabschef på Riksantikvarieämbetet.

Utöver de 17 heltidstjänster som behövs för att lösa uppgifterna från Riksutställningar kommer ytterligare tre tjänster att utlysas inom kort på Gotland och två i Stockholm för att lösa andra nya och utvidgade uppgifter som Riksantikvarieämbetet fått från regeringen.

– Vi håller nu en dialog med aktörerna inom kulturarvsområdet och väntar på den proposition om kulturarvet som regeringen aviserat. Jag bedömer att det blir ytterligare rekryteringar med anledning av nya uppdrag, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Idag har Riksutställningar 21 tillsvidareanställda.

Organisationsförändringar

I huvudsak inordnas de nya uppgifterna i befintlig organisation på Riksantikvarieämbetet i Visby. Myndigheten behåller de tre avdelningarna på Gotland: Administrativa avdelningen, Kulturvårdsavdelningen och Informationsavdelningen. Kulturvårdsavdelningen och Informationsavdelningen får delvis nya och förändrade enheter för att passa in de nya uppgifterna. Mer information om förändringarna presenteras den närmaste tiden.

Bakgrund

Kulturdepartementet aviserade i mitten av september 2016 att Riksutställningar skulle upphöra som myndighet per den 1 juni 2017 och att flertalet uppgifter därmed ska inordnas i Riksantikvarieämbetet. Uppdraget var mer utförligt beskrivet i den lagrådsremiss som Kulturdepartementet presenterade den 8 december. Läs mer här: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/regeringen-foreslar-en-samlad-kulturarvspolitik/

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: