Nyheter

Kulturmiljöer som lockar många

Riksantikvarieämbetet har samlat besöksstatistik från 260 kulturmiljöer runt om i landet. Sammanställningen visar att kulturhistoriskt värdefulla miljöer lockar många besökare över hela landet, ofta är avgiftsfria och erbjuder en mångfald av innehåll och perspektiv.

Publika kulturmiljöer har en stor potential i det regionala tillväxtarbetet. Utöver deras betydelse för rese- och upplevelseindustrin är det platser som kan lära oss mer om olika skeenden och sammanhang och visa hur människors livsvillkor påverkats i skilda tider. De kan hjälpa oss att skapa ett sammanhang mellan dåtid och nutid och öka förståelsen för dagens samhälle och den egna identiteten.

Bland besöksmålen finns såväl arbetarbostäder och fabriker som fornlämningar, herresäten och parker. Resultatet från sammanställningen visar att de 260 besöksmål med redovisad besöksstatistik som ingår i undersökningen hade sammanlagt drygt 20 miljoner besök under 2015 och att antalet besök, för de tre år som studerats, ökar.

Till de mest välbesökta kulturmiljöerna hör Göta Kanal, Skansen, Södra Ölands odlingslandskap, domkyrkorna i Lund och Uppsala samt Ales stenar. Slussar, kanaler och fyrar är miljöer som lockar många och kategorin ”Kommunikation” var den kategori som hade flest besökare i snitt under 2015.

Den kategori som haft störst ökning av genomsnittligt antal besök mellan 2013 – 2015 är ”Kultur, religion och föreningsliv”. En stor del av ökningen kan kopplas till ett ökat intresse att besöka landets domkyrkor. Världsarven drar också många besökare. Antalet besök till de nio världsarv som ingår i denna undersökning steg med sju procent mellan 2013 och 2014, för att sjunka något mellan 2014 och 2015.

Vill du ta del av hela sammanställningen finns den tillgänglig via den här länken: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/10825 

 

Hej Veronica,
Birka finns med i den bilaga vi har i slutet på vår rapport. Birka är dock ett besöksmål som det inte är helt enkelt att följa antalet besökare till. Vi har för Birkas del använt museistatistik från Myndigheten för Kulturanalys.

Vänliga hälsningar,
Charlotte

Hej H-C och tack för din fråga!
Jag håller med om att det skulle vara intressant att sammanställa denna typ av data! Utgrävningsplatser var dock inget vi tittade på i vår studie. Vi hade som målsättning att få fram besöksmål/intressanta kulturmiljöer med höga publiksiffror (gärna över 10 000 personer per år). Däremot tar vi gärna med din reflektion i vårt framtida arbete.

Mvh
Charlotte

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: