Nyheter
Interiör med kyrkliga inventarier från Arnö kyrka.Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Antikrundan värderar kyrkliga inventarier

I Antikrundan värderas i dagens avsnitt ett par kyrkliga inventarier. Vi vill i samband med detta informera om vilka regler som gäller vid hanteringen av den här typen av föremål.

I Svenska kyrkans kyrkor runt om i landet finns ett stort antal föremål som omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen. Många är unika och av stort internationellt intresse, som till exempel medeltida textilier och träskulpturer. I kyrkorna finns även föremål avsedda för guds­tjänst och kyrkliga förrättningar som utgör betydelsefulla delar i helhetsmiljön och som brukas och används av församlingarna. De kyrkliga inventarierna har mycket att berätta om hur kyrkan har använts, om konst-och hantverkshistoria och om människor som har levt och verkat i bygden. Föremålen berättar till exempel om sociala och ekono­miska förhållanden och internationella förbindelser. De utgör en betydelsefull del av det kyrkliga kulturarvet och är därför skyddade av lagen.

Vad säger lagen?

Lagskyddet innebär att föremålen ska förvaras och vårdas väl. Församlingen har ansvar för att föremålen finns med i en särskild inventarieförteckning. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för kulturmiljölagen i länet. Om ett föremål ska avyttras, tas bort från inventarieförteckningen, repareras eller flyttas från en plats där det förvaras krävs det tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen får då ställa villkor för hur detta ska göras och hur det ska dokumenteras.

I fallet med de aktuella värderingarna i Antikrundan hanterar inte Riksantikvarieämbetet det enskilda ärendet utan det faller inom länsstyrelsen i Kronobergs tillsynsansvar.

Vad är kyrkliga inventarier?

Med kyrkliga inventarier enligt kulturmiljölagen menar vi föremål som hör till en kyrkobyggnad, eller annan kyrklig byggnad, och som är avsedda att användas i sam­band med gudstjänster och övriga kyrkliga handlingar eller till inredning och utsmyckning och som är kulturhistoriskt värdefulla. Det kan till exempel vara äldre skrudar, rökelsekar, böcker, altartavlor, kors och kruci­fix, dopfuntar, målningar och skulpturer, förvaringskistor, fattigbössor, ljuskronor och ljusstakar, epitafier, vapensköldar, votiv­skepp, kyrkklockor och musikinstrument.

Läs mer om regelverket och hur man vårda och utveckla det kyrkliga kulturarvet på vår hemsida: https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/kyrkliga-kulturminnen-4-kap/

Hej,
Du undrar om Riksantikvarieämbetet kommer att polisanmäla prästen som medverkade i gårdagens avsnitt av Antikrundan. Det kommer vi inte att göra. Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvaret över kulturmiljölagen i länet. I det här fallet är det Länsstyrelsen i Kronoberg som är den ansvariga myndigheten. Det är alltså de som vidtar eventuella åtgärder i ärendet.
Om du vill veta mer om regelverket för de kyrkliga kulturminnena finns information på vår hemsida: https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/kyrkliga-kulturminnen-4-kap/

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: