Nyheter
Växjö stad (G 27), ett av landets över 1500 riksintressen för kulturmiljövården. Foto: (CC BY)

Utvärdering om hanteringen av kulturmiljövårdens riksintressen i tätort

Under året kommer Riksantikvarieämbetet att utvärdera kommuners hantering av kulturmiljövårdens riksintressen vid detaljplaneläggning i tätort. Utvärderingen planeras vara färdig i slutet av 2018.

Syftet med utvärderingen är att undersöka om det fungerar att hantera de områden som är av riksintresse för kulturmiljövården i tätorter och särskilt vid kommuners detaljplaneläggning. Genom fallstudier i ett urval städer och andra tätorter kommer vi bland annat att undersöka vad som påverkar kommunernas beslut om olika förändringar i bebyggelsen, vad som fungerar bra eller mindre bra i hanteringen av kulturmiljövårdens riksintressen vid detaljplaneläggning och vad som behöver finnas på plats för att kulturmiljövårdens riksintressen ska tillgodoses.

Riksantikvarieämbetet har i en tidigare utvärdering fått indikationer om att det finns brister i kommuners redovisningar i översiktsplanen av hur kulturmiljövårdens riksintressen ska tillgodoses. Denna utvärdering visade också att kommuner har stora behov av kulturmiljöprogram och tenderar att ha en otillräcklig antikvarisk kompetens.

Även utredningar som andra har gjort pekar på att det finns flera utmaningar med det system som skapats med riksintressen och hur de ska hanteras vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Det handlar exempelvis om ett uttryckt behov av riksintresseunderlag som är utformade på ett sådant sätt som gör att kommuner inte behöver göra ytterligare utredningar för att redovisa i översiktsplanen hur intressena kommer att tillgodoses. Det handlar även om de inte helt okomplicerade avvägningar som ska göras mellan olika intressen i samband med den fysiska planeringen.

De brister och utmaningar som noterats kan sammantaget leda till att kulturmiljövårdens riksintressen skadas. Är skadorna av en större omfattning kan det innebära att riksintressena inte längre kan spegla den historia som var anledningen till att de valdes ut som viktiga kulturmiljöer.

Vill du veta mer om utvärderingen?
Kontakta Lena Olsson, Anders Hedlund eller Evelina Stadin, Kulturmiljöavdelningen

Övriga utredningar

Detta är exempel på utredningar från andra parter vi syftar på:

SOU 2015:99 Planering och beslut för hållbar utveckling – Miljöbalkens hushållningsbestämmelser

Slutredovisning av uppdrag angående tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om riksintressen, rapport 2017:15 (Boverket)

Som du skriver skulle Nobel center mycket väl kunna vara ett intressant fall. Detta då planläggningen gäller ett område som ligger inom en stad/tätort där det finns områden av riksintresse för kulturmiljövården. Domen från Mark- och miljödomstolen kommer dock med stor sannolikhet att överklagas, vilket gör att det får bli ett fall som kan studeras först längre fram.

Nobel center i Stockholm kan vara ett intressant case, där kommunens företrädare sågat t. o. m. RAÄ:s yttrande om tolkningen av riksintresset och dess värden. Ett annat är det uppkommande ärendet om Naturvårdsverkets önskade utrivning av dammen i den riksintressanta kulturmiljön i Järle, i Örebro län.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: