Nyheter
Foto: (CC BY)

Nu satsar vi igen – förbättringar i systemet med riksintressen inom kulturmiljövården

Riksantikvarieämbetet har bestämt sig för att satsa på olika aktiviteter som vi tror kommer leda till förbättringar i systemet med riksintressen inom kulturmiljövården. Insatserna kommer att göras inom ramen för myndighetens så kallade uppsiktsansvar.

Bakgrunden är en intern utredning som myndigheten gjorde under 2017. Utredningen syftade till att klargöra och definiera Riksantikvarieämbetets uppsiktsansvar och identifiera behov av aktiviteter som kan förbättra systemet med riksintressen inom kulturmiljövården. Kortversionen av utredningen finner ni som PDF här. 

Senast Riksantikvarieämbetet gjorde en större satsning på Kulturmiljövårdens riksintressen var under 2012-2014. Det arbetet resulterade bland annat i en handbok för kulturmiljövårdens riksintressen.

Vi kompletterar länsstyrelsernas uppsikt och prioriterar att ha koll på helheten

Vi tolkar vårt uppsiktsansvar som en bevakning av att hanteringen av riksintressen och användning av kulturhistoriskt värdefulla mark- och vattenområden är i enlighet med miljöbalkens bestämmelser och intentioner. Det kan handla om att bevaka om miljöer riskerar att skadas, att se till att systemet fungerar smidigt och att riksintressena är uppdaterade, relevanta och aktuella. Länsstyrelserna har ett regionalt uppsiktsansvar. Därför har vi bestämt oss för att ha ett nationellt fokus och utveckla vår samverkan med länsstyrelserna. Samverkan och samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna är viktigt för att dra nytta av varandras arbete.

Detta planerar vi att göra

Under perioden 2018-2020 planeras följande insatser:

  • Fördjupad kartläggning av de över 1 500 riksintressen som finns inom kulturmiljövården – vilken historia berättar de och vilka kulturhistoriska värden och miljöer finns representerade?
  • Urvalsöversyn utifrån kartläggningen – är riksintressena relevanta utifrån ett samhällsperspektiv? Finns en över- respektive underrepresentation?
  • Etablera en samverkansmodell med länsstyrelserna och få till stånd en nationellt samlad övervakning
  • Få kunskap om revideringsarbeten som pågår på länsstyrelserna
  • Utreda hur länsstyrelsernas roll i fråga om riksintressen inom kulturmiljövården fungerar. Hur fungerar till exempel länsstyrelserna som stöd, samrådspart och tillsynsmyndighet för kommunerna?
  • Utreda hur Riksantikvarieämbetet bör hantera sitt uppsiktsansvar över mark- och vattenområden som regleras av internationella åtaganden och områden som miljöbalken anger har betydelse från allmän synpunkt

Vill du veta mer om riksintressen?

Här kan du läsa mer om kulturmiljövårdens riksintressen och även se listor på vilka de är.

Har du frågor?

Hör av dig till oss!

Positivt men i sista minuten, ev fem över tolv. De flesta länsstyrelser tar mkt lätt på riksintressena och godkänner det mesta kommunerna vill göra för att invadera och ignorera dem (se särsk Gösta Bluchers berömvärda arbete). Boverket verkar vara helt på moderaternas linje, ett problem ni måste lösa för att komma vidare…

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: