Nyheter
Slussen på Södermalm i Stockholm, fotograferad 1945.Foto: (PDM)

Kulturmiljööversikt på gång

Riksantikvarieämbetet sammanställer under 2018-2019 en kulturmiljööversikt.

Översikten ska utvärdera hur kulturmiljöarbetet i miljömålssystemet har fungerat och hur ändamålsenliga de metoder är som idag används för att mäta tillstånd och utveckling i kulturmiljön.

Inom ramen för översikten görs också en internationell utblick med syfte att samla exempel på metoder som andra medlemsländer i Europarådet använder sig av för att följa förändringar i landskapet och kulturmiljön.

Kulturmiljööversiktens slutsatser ska kunna ligga till grund för en utveckling av kulturmiljöarbetet inom ramen för miljömålssystemet och stödja utvecklingen av metoder för framtida uppföljningar och utvärderingar. Utöver det ska den även kunna vara ett underlag för Riksantikvarieämbetets program Tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i staten (TVÄRS).

TVÄRS-programmet ska utveckla Riksantikvarieämbetets eget arbete med Agenda 2030 samt med att stödja de tio nationella myndigheter, som regeringen har givit i uppdrag att utveckla vägledande strategier för kulturmiljöarbetet inom sina respektive verksamhetsområden.

Arbetet med kulturmiljööversikten förväntas avrapporteras under vinter 2019.

 

 

 

 

Hej!
Med anledning av RAÄs initiativ att sammanställa hur kulturmiljöarbetet i miljömålssystemet har fungerat önskar jag som miljö- och kulturhistoriskt intresserad privatperson lämna följande förslag:
Här i Göteborg har kulturmiljöarbetet fått ett mycket kraftigt bakslag med anledning av kommunpolitikernas beslut att bygga en dubbelspårig järnvägstunnel den s.k. Västlänken under Göteborgs centrum.
Detta projekt innebär att stadens främsta historiska minnesmärke – Erik Dahlbergs mästerverk Skansen Lejonet från 1689 – kommer att drabbas av irreparabla skador.
Trots att Skansen Lejonet har statligt skydd som fornminne så avser ändå Trafikverket att spränga en dubbelspårig järnvägstunnel några meter rakt under Skansen Lejonets 330 år gamla grundmurar.
Skansen Lejonet är belägen på Gullbergsklippan där Birger Jarl lät anlägga den första befästningen till skydd av Sveriges fria passage till Västerhavet.
Denna fornminnesskyddade klippa kommer också att helt förstöras av projektet Västlänkens järnvägstunnel.
Ovanstående är ett exempel på att bevarandet av landets mest skyddsvärda fornminnen är mycket bristfälligt och därför måste stärkas kraftfullt.
Riksrevisionen har dragit slutsatsen att Västlänken har en negativ samhällsnytta d.v.s. är ett förlustprojekt.
Att som Trafikverket påstår – utan några trovärdiga belägg – att det s.k. riksintresset motiverar riskerande av ett av Sveriges mest skyddsvärda fornminnen är förstås helt oacceptabelt.
Detta önskar jag att den kommande sammanställningen adresserar.
Torsten Olsson
Göteborg

Hej Torsten,
Tack för ditt inlägg. Vår översikt kommer att beröra alla de miljömål som har kulturmiljökopplingar på ett övergripande plan och kommer därför inte att beröra enskilda frågor som rör länsstyrelsens beslut enligt kulturmiljölagen, eller Riksantikvarieämbetets beslut om tillståndsansökan för statliga byggnadsminnen. Vi kommer istället att kartlägga hur strukturerna för kulturmiljöarbetet ser ut och hur tillståndet för kulturmiljön kan följas över tid.

Vänligen
Johanna Lantz, enheten för utvärdering

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: