Nyheter

Nya standarder inom arkeologiområdet tas fram

Standardiseringsarbetet inom kulturvård pågår med oförminskad styrka. Aktuellt just nu är arbetet med två europeiska standarder inom arkeologiområdet.

Standarden Karaktärisering av arkeologiskt vattendränkt trä som ett ledningsverktyg kommer att beskriva hur träets grad av nedbrytning och de processer och miljöfaktorer som lett fram till den karaktäriseras. I standarden anges riktlinjer för karaktärisering av vattendränkt trä i en arkeologisk kontext i syfte att ge underlag för strategier om bevarande. Riktlinjerna kommer att innehålla de olika steg och metoder i bedömningsprocessen som behöver tillämpas för att välja rätt bevarandestrategi, både på utgrävningsplatsen och i ett längre perspektiv.

Standarden kommer att kunna tillämpas i förvaltningen av arkeologiska lämningar på land och under vatten, vid åternedgrävning av föremål, bevarande in situ eller vid arkeologisk långtidsförvaring av arkeologiska träföremål.

Övervakning och undersökning av kulturlager

Den andra standarden handlar om övervakning och undersökning av kulturlager där arbetet utgår från en befintlig norsk standard. Här är det är möjligt att delta i utvecklingsarbetet!

Läs mer här!

Kostnadsfri nedladdning av standarder

Standarderna publiceras genom CEN/TC 346 Conservation of Cultural Heritage, ett europeiskt samarbete inom standardiseringsorganet CEN. I Sverige ges standarderna ut av SIS, Swedish Standards Institute, den organisation som samordnar standardisering i Sverige. SIS samordnar också det svenska arbetet med standarder inom kulturvård, där Riksantikvarieämbetet är ordförande.

Via ett unikt avtal mellan Riksantikvarieämbetet och SIS är drygt 30 europeiska standarder inom kulturarvsområdet fritt tillgängliga åren 2018-2020. Standarderna kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige.

Ladda ned kulturarvsstandarder 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: