Nyheter
Lådor med museiföremål märkta med etiketterFoto: (CC BY)

Riksrevisionens rapport om centralmuseernas säkerhetsarbete

Riksrevisionen har granskat de statliga centralmuseernas säkerhetsarbete när det gäller samlingarna. Granskningen omfattar även Riksantikvarieämbetets stöd till museernas samlingsförvaltning.

Den 5 februari presenterades en rapport där Riksrevisionen konstaterar att museernas säkerhetsarbete varierar och kan bli bättre och att Riksantikvarieämbetets stöd till museernas samlingsförvaltning kan utvecklas. Riksrevisionens rekommendationer är högst relevanta och Riksantikvarieämbetet ser fram emot att jobba vidare med detta tillsammans med museerna.

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer:

Till centralmuseerna

 • Prioritera arbetet med att stärka spårbarheten i samlingarna.
 • Se över rutinerna för tillträdesbegränsning.
 • Skapa rutiner för att minimera insiderproblematik.
 • Öka beredskapen för att kunna möta en förhöjd hotbild.
 • Säkerställ tillgången till ändamålsenliga magasin.
 • Om det följande inte redan pågår, påbörja ett arbete med att upprätta och implementera dels en restvärdes- och säkerhetsplan, dels en plan för att kunna bringa de mest värdefulla föremålen i säkerhet vid krig, krigsfara eller andra extraordinära förhållanden.

Till Riksantikvarieämbetet

 • Utarbeta råd för hur museer ska göra för att förebygga stöld och skadegörelse.
 • Inled uppföljning av hur Riksantikvarieämbetets stöd och rekommendationer används av museisektorn. Börja även systematiskt följa vilka säkerhetsincidenter som sker på museerna. Ett sådant underlag skulle göra det möjligt att bedöma vilka ytterligare insatser som behöver göras för att stötta museerna i deras samlingsförvaltning.

Råd och stöd för samlingsförvaltning

Riksantikvarieämbetet har i samverkan med museerna tagit fram råd och stöd för att underlätta museers samlingsförvaltning. Här finns några av dem:

Riskhantering

Råd vid stöld av museiföremål

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning (RVR)

Skadedjur och mögel

Standarder och andra verktyg

SAK, självskattning för vård och bevarande av museisamlingar

Standarden Spectrum för samlingsförvaltning

SIS-standarder för samlingsförvaltning

Övrig information

Vårda väl-blad, kortfattade informationsblad om olika ämnen

Flytta föremål

Mer om samlingsförvaltning

Samlad information om Riksantikvarieämbetets stöd kring samlingsförvaltning

Stöd för museer i gallringsprocessen

Riksantikvarieämbetets kommande arbete

Under 2019 planeras bland annat:

 • Riskhanteringsverktyg för museer tas fram.
 • Standarden Spectrum 5.0 kommer i svensk översättning.
 • Delseminarium om interna stölder genomförs på museernas Vårmöte.
 • Två kurser för IPM-koordinatorer kommer att genomföra
 • Medverkar i Brandskyddsföreningens utbildning restvärdesräddning för museer.
 • Publicerad:
 • Uppdaterad: