Nyheter
Gumaeliusskolan i Örebro, 19 november 1956. Foto från Örebro läns museums samlingar, urpsungligen från Örebro Kuriren. ( PDM)

Skoluppdraget – en statusuppdatering

Tidsmässigt har nu halva tiden gått för regeringsuppdraget som vi kallar skoluppdraget, så vad har vi gjort hittills och vad är på gång närmaste tiden?

Uppdraget att kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna, eller som vi kallar det internt, skoluppdraget, gavs till Riksantikvarieämbetet hösten 2017 och ska rapporteras till regeringen hösten 2020.

Den första tiden har vi fokuserat på det som handlar om kartläggning för att samla in information som kan hjälpa oss vidare i uppdraget.

Den andra delen, som börjar efter sommaren, kommer med hjälp av den fördjupade bild vi skaffat oss inrikta sig på främjande, genom spridning av resultat, dialog med målgrupperna och genom vägledning.

Den tredje och kanske viktigaste delen är att arbetet fortsätter även efter att uppdraget är rapporterat. Vi på Riksantikvarieämbetet kommer att fortsatt arbeta med frågan.

Saxat från regeringen.se:
Riksantikvarieämbetet ska genomföra en övergripande kartläggning av hur samarbetet mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutioner fungerar samt hur det utvecklats över tid. Kartläggningen ska ligga till grund för förslag på hur samarbetet, i den mån det är lämpligt, skulle kunna stärkas. Riksantikvarieämbetet ska bland annat utarbeta och sprida vägledningar samt samla och sprida goda exempel på olika typer av samarbeten och samverkansprojekt.

Det här har vi gjort

Projektet har hittills genomfört flera kartläggande aktiviteter. Till exempel en fokusgruppsundersökning med lärare kring deras erfarenheter av museers verksamhet för skolan, en kartläggning av skolverksamhet vid arkiven (där Riksarkivet haft drivansvar) och en enkätundersökning riktad till lärare.

Projektet har även låtit ta fram en övergripande kartläggning av hur samverkan ser ut idag, en forskningsöversikt, ett strategiskt underlag som beskriver skolans och lärarnas vinster med att samverka med kulturarvsinstitutionerna samt en redogörelse av utvecklingen över tid. Resultaten av ovanstående kartläggningar presenterades på museernas vårmöte i april.

Vi har också genomfört intervjuer och verksamhetsbesök på museer och arkiv med syfte att samla goda exempel samt genomfört kartläggningar inom ramen för ett digitalt delprojekt. Under sommaren kommer vi att komplettera kartläggningen med internationella exempel för att kunna jämföra hur motsvarande arbete bedrivs i andra länder.

Läs mer om delprojektet som handlar om att kartlägga hur det digitala kulturarvet används i skolan:
Digitalt kulturarv i skolan, del 1.
Digitalt kulturarv i skolan, del 2.

Det här ska vi göra

Pågående och kommande arbete i uppdraget är bland annat att genomföra en workshop i juni med de museer som deltog i fokusgruppsundersökningen, fortsätta arbetet med intervjuer och skicka ut en enkät till lärare tillsammans med Riksarkivet. Vi ska sammanställa goda exempel och bjuda in till delaktighet och dialog kring dessa.

Vi kommer även att fortsätta arbetet med fallstudier i fyra regioner. Det består i ett första skede av kartläggning och dialog med aktörer inom regional och kommunal förvaltning.

Det pågår arbete med en kartläggning och analys av historieämnets möjligheter att utvecklas ihop med kulturarvsinstitutionernas verksamhet samt ett samarbete med skolverket kring vägledande material för historielärare. Det finns också ett påbörjat arbete relaterat till uppdraget att analysera världsarven som en resurs för skolan.

Riksantikvarieämbetet är med och arrangerar FUISMs höstmöte i Visby den 14-15 oktober. Första dagen redogör Riksantikvarieämbetet för resultatet av regeringsuppdraget kring samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner. Deltagarna på konferensen får möjlighet att bidra med erfarenheter och synpunkter. En föreläsning kopplas också till detta, namn ännu hemligt! Temat den andra dagen är samlingar och platser med starka berättelser och staden Visby spelar en avgörande roll.

Vi kommer att arrangera Arkivpedagogiskt forum i våra lokaler i Stockholm den 16 oktober. Mer information kommer.

Slutligen, i samband med återrapporteringen hösten 2020 kommer vi att ordna en konferens på flera stället i landet och till den konferensen önskar vi att verksamma både inom skolan och inom kulturarvsinstitutionerna kommer.

Skoluppdraget på museernas vårmöte

På museernas vårmöte presenterade projektledaren Karin Günther resultaten från en enkätundersökning och en fokusgruppsundersökning med lärare om deras vana att använda museer och andra kulturarvsinstitutioner i undervisningen.

Mer information

För att följa arbetet så rekommenderas att hålla koll på raa.se/skoluppdraget för löpande uppdateringar. Har du några frågor, tankar, idéer? Kontakta Karin Günther, projektledare.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: