Nyhetsarkiv
Stadens riksintressen: hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla? Foto: ( CC BY)

Ny rapport: Stadens riksintressen – hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla?

Riksintressanta kulturmiljöer i tätorter har påverkat detaljplaneringen, däremot har de inte varit en utgångspunkt för utformningen av planerna. Det visar en ny utvärdering som gjorts av Riksantikvarieämbetet.

Genom fallstudier i åtta tätorter har Riksantikvarieämbetet undersökt om riksintressanta kulturmiljöer har påverkat kommunernas detaljplanering och utformning av detaljplaner. Hur länsstyrelsen har bedömt planförslagets påverkan på riksintresset samt vilka faktorer som påverkat kommunernas möjligheter att uppmärksamma och ta hänsyn till riksintresset har även undersökts.

Ladda ner rapporten Stadens riksintressen – hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla?

Resultaten visar att i de studerade fallen har kulturmiljövårdens riksintressen påverkat planarbetet och riksintresset har därmed hanterats på det sätt som lagen kräver. Däremot har riksintresset inte varit en utgångspunkt för detaljplaneringen. Vid planens utformning har det snarare handlat om att undvika att påtagligt skada riksintresset och hamna under gränsen för det som kan bedömas som otillåtligt. Kulturmiljövårdens riksintresse har därmed mer hanterats som ett hinder att ta sig förbi i kommunens arbete med att ta fram detaljplaner än som en resurs för samhällsutvecklingen.

Resultaten visar även att länsstyrelsen har, precis som den ska, bedömt påverkan på planförslagens tillägg och i yttranden framgår gränsen för riksintressets tålighet. Samtidigt pekar studien på att de riksintresseunderlag som Riksantikvarieämbetet tagit fram kan leda till att omvandlingens påverkan tolkas olika av kommunen och länsstyrelsen.

För att undvika att riksintresset betraktas som ett hinder pekar studien bland annat på att tydliggöranden av riksintresset bör tas om hand före en detaljplanering. Har det hanterats redan i samband med översiktsplaneringen kan detaljplaneringen även bli mer resurseffektiv. Annat som lyfts fram i rapporten är behovet av fortsatta informations- och utbildningsinsatser.

Det här är den tredje rapporten som Riksantikvarieämbetet har tagit fram om förändringars påverkan på kulturmiljöer. Tidigare rapporter är Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser samt Kulturvärden försvinner i byggprocessen.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: