Kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser
Ängslador vid Gäddviksbron, Nederluleå 2002. Foto: (CC BY)

Kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser

Riksantikvarieämbetet har sedan 2018 ett uppdrag av regeringen att samla och redovisa kunskap om och goda exempel på hur kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i plan- och bygglovsprocesser.

Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag ingår i arbetet med politikområdet Gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) och ska genomföras i samarbete med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design samt Statens konstråd. Dessa myndigheter har också egna regeringsuppdrag kopplade till Gestaltad livsmiljö.

Uppdraget

Syftet med uppdraget är att bidra till att öka kunskaperna om den befintliga bebyggelsens och miljöns kulturvärden och om hur dessa miljöer kan samspela med nybyggnation och samhällets utveckling. Uppdraget utgår från att integreringen av kulturvärden är väsentlig för att skapa en god livsmiljö. Tillvaratagande av kulturmiljöer framställs som en hållbarhetsfråga och bevarande av bebyggelse kopplas till hushållning med resurserser.

Även om uppdraget är att samla och redovisa kunskap och exempel hoppas vi att insamlandet ska leda till att identifiera möjliga framtida insatser för att kulturvärden ska kunna integreras och tas tillvara i högre grad.

Läs rapporten här

Klostergatan i Växjö. Foto: ( CC BY)

Kulturhistoriska värden – hur tas de tillvara i plan- och byggprocesser?

Riksantikvarieämbetet har sedan 2018 ett uppdrag av regeringen att samla och redovisa kunskap om och goda exempel på hur kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i plan- och bygglovsprocesser. Under hösten intensifieras arbetet.

Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag ingår i arbetet med politikområdet Gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) och ska genomföras i samarbete med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design samt Statens konstråd. I arbetet med uppdraget ska Riksantikvarieämbetet även ta del av länsstyrelsernas erfarenheter.

Syftet med uppdraget är att bidra till att öka kunskaperna om den befintliga bebyggelsens och miljöns kulturvärden och om hur dessa miljöer kan samspela med nybyggnation och samhällets utveckling. Uppdraget utgår från att integreringen av kulturvärden är väsentlig för att skapa en god livsmiljö. Tillvaratagande av kulturmiljöer framställs som en hållbarhetsfråga och bevarande av bebyggelse kopplas till hushållning med resurser.

Under hösten har arbetet med projektet gått in i en mer intensiv fas inför att uppdraget ska redovisas 30 april 2020. Nu arbetar vi med att definiera och analysera relevanta processer och aktörer för att få fram vilken kunskap och vilka kunskapsluckor som finns. Vi arbetar också med att identifiera lärorika exempel på hur kulturhistoriska värden tagits tillvara i såväl nybyggnation som förvaltning. Även om uppdraget är att samla och redovisa kunskap och exempel hoppas vi att insamlandet ska leda till att identifiera möjliga framtida insatser för att kulturvärden ska kunna integreras och tas tillvara i högre grad.

Viktiga underlag är de rapporter om kulturvärden i plan- och byggprocesser som Riksantikvarieämbetet tagit fram de senaste åren: Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser – en utvärdering om kommuners förutsättningar för att ta hänsyn till kulturvärden (2017); Kulturvärden försvinner i byggprocessen. Intervjuer och granskning av bygglovsärenden (2018), Precisera bristerna – åtgärda behoven. En utvärdering av kulturmiljöarbetet i transportplaneringens tidiga skeden (2018), Stadens riksintressen – hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla? (2019).

Under hösten kommer möten med myndigheterna vi samarbetar med att äga rum och i januari 2020 planeras en workshop med länsstyrelsernas kulturmiljö- och planfunktioner.

Eva Dahlström Rittsél
Projektledare

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Samhällsplanering