Nyheter
Klostergatan i Växjö. Foto: ( CC BY)

Uppdrag om kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser överlämnat till regeringen

Riksantikvarieämbetet har nu gjort färdigt ett regeringsuppdrag som handlar om hur kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i plan- och byggprocesser. Redovisningen som lämnats till kulturdepartementet kartlägger förutsättningarna att ta tillvara de kulturhistoriska värdena, dels utifrån kunskapsläget och dels med hjälp av exempel.

Uppdraget är ett av flera inom politikområdet Gestaltad livsmiljö som innebär en helhetssyn på formandet av livsmiljön där arkitektur, form och design ingår tillsammans med konst, historiska sammanhang och sociala värden.

Plan- och byggprocessen undersökt

Riksantikvarieämbetets redovisning tar upp olika slag av plan- och byggprocesser men med fokus på kommunens roll, ansvar och möjligheter. Som grund för arbetet ligger främst tidigare utredningar, studier och statistik framtagna av i första hand Riksantikvarieämbetets och Boverket. Exemplen har samlats in vid en workshop med länsstyrelserna, från Boverket och från tidigare uppdrag och projekt utförda av Riksantikvarieämbetet.

Vikten av kompetens och underlag

I rapporten konstaterar Riksantikvarieämbetet bland annat att politik och regelverk ger förutsättningar för att kulturvärden ska kunna integreras och tas tillvara, men att det finns brister när det gäller hur det ser ut i praktiken. Exempel på förutsättningar som skulle kunna förbättras är tillgången till antikvarisk kompetens och aktuella kulturmiljöunderlag, till exempel kulturmiljöprogram.

De konkreta exemplen visar hur viktigt det är att den antikvariska kompetensen finns och att antikvariska underlag tas fram i tidiga skeden av plan- och byggprocesser. Stöd i form av rutiner, nätverk och informationsinsatser är också väsentliga för integrering av kulturvärden.

Fortsatt arbete behövs

En annan slutsats är att det finns ett behov av fortsatt arbete för att bättre än idag ta om hand kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser. Det handlar dels om att fördjupa kunskaper om vad som brister och vad som fungerar bra, dels insatser kring vägledning, metodutveckling och spridning av goda exempel. En stor del av arbetet kommer att kunna bedrivas inom ramarna för pågående samverkan mellan myndigheter.

Uppdraget har genomförts i samarbete med  Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes), Statens konstråd och länsstyrelserna. Det redovisades den 30 april 2020.

Länk till rapporten Kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: