Nyheter
Projektet syftar till att utveckla uppföljningen för kulturmiljön inom miljömålssystemet. Foto: (CC BY)

Kulturmiljööversiktens andra delprojekt har nu satt igång

Riksantikvarieämbetet utreder hur miljömålsuppföljningen kan utvecklas ur ett kulturmiljöperspektiv i samverkan med uppföljningsansvariga myndigheter.

Riksantikvarieämbetet ska enligt instruktion verka för att målsättningarna inom miljömålssystemet uppnås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. År 2015 åtog sig myndigheten att genomföra en Kulturmiljööversikt med syfte att sammanställa uppföljningen av kulturmiljön inom miljömålssystemet och förbättra den genom att revidera och utveckla nya indikatorer för miljömålen.

Rapporten Kulturmiljöarbetet och miljömålen – om roller och samverkan (2015)

Under våren 2020 publicerade Riksantikvarieämbetet en kartläggning över hur kulturmiljöns tillstånd och förändring följs upp inom miljömålssystemet. Kartläggningen visade på att uppföljningen av kulturmiljön ofta är otillräcklig och nödvändiga resurser för en nationell kulturmiljöövervakning saknas. Det har resulterat i bristande kunskaps- och dataunderlag. Samtidigt konstateras att det finns potential att utveckla miljömålsuppföljningen så att den tydligare belyser kulturmiljöns tillstånd och förändring.

Läs mer om rapporten Kulturmiljön i inom miljömålssystemet – Kulturmiljööversikt delrapport 1

Syftet med Kulturmiljööversiktens andra delprojekt är att i samverkan med uppföljningsansvariga myndigheter utveckla den årliga uppföljningen och fördjupade utvärderingen av kulturmiljön så att den tydligare belyser kulturmiljöns tillstånd och förändring. Projektet utgår utifrån tre identifierade utvecklingsområden för fortsatt arbete:

  1. Utveckla befintliga kärnindikatorer
  2. Utveckla befintliga dataunderlag och rutiner för datainsamling
  3. Ta fram förslag på nya indikatorer.

Prioriterad målgrupp för projektet är de myndigheter med uppföljningsansvar för miljökvalitetsmål med preciseringar som rör kulturmiljön. Prioriterade myndigheter är initialt Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som ingår i samverkansprojektet. Projektet ska leverera en rapport som presenterar förslag på utvecklad uppföljning hos 3–4 miljökvalitetsmål.

Den andra delrapporten kommer att publiceras i månadsskiftet november – december 2021.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: