Nyheter
Bilden är ett tidigt försök i projektet att beskriva hur och var bebyggelseinformation är en del av samhällsbyggnadsprocessen. Foto: (CC BY)

Fokus på bebyggelseinformation i treårigt projekt

Just nu pågår arbete i Bebyggelseinformationsprojektet på Riksantikvarieämbetet för att skapa en samlad överblick av det byggda kulturarvet i Sverige.

Aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen har ett stort behov av att få överblick av vilka kulturvärden som finns inom bebyggd miljö som kunskapsunderlag för att agera rätt i samhällsbyggnadsprocessen.

Behov av ett effektivt bebyggelseregister

Dagens bebyggelseregister är föråldrat och lever inte upp till omvärldens krav när det gäller hantering och förmedling av information. Kvaliteten behöver också höjas genom samlade och strukturerade informationsflöden.

Därför har Riksantikvarieämbetet startat ett treårigt projekt för att tillgängliggöra information om bebyggelse med kulturvärden. Därigenom skapas förutsättningar för aktörer inom samhällsbyggnadssektorn att få den överblick de behöver i sitt arbete.

Det byggda kulturarvets värden för hela samhället

Aktuell information om det byggda kulturarvet i Sverige är nödvändiga förutsättningar för korrekta kunskapsunderlag till de kvalificerade avvägningar som processen för samhällsbyggnad kräver. Genom att skapa dessa förutsättningar så minskar riskerna att på sikt förlora det byggda kulturarvets värden.

För att lyckas behöver Riksantikvarieämbetet samverka med flera andra samhällsaktörer så som kommuner, länsstyrelser, Boverket, Lantmäteriet, konsultföretag inom området,  Svenska Kyrkan för att säkra information och förstå informationsflöden och behov.

Projektet inne i etableringsfas

Projektet behöver driva igenom förändringar på flera olika områden: dels kring verksamheter, teknik och även kring arbetssätt. Det handlar till exempel om att utveckla regelverk, vägledning om tillämpningar av lagar, förordningar och att skapa IT-lösningar där bebyggelseinformationen integreras i det redan befintliga Kulturmiljöregistret där fornlämningsinformationen ingår sedan tidigare.

–  Just nu är projektet inne i etableringsfasen där alla ingående processer identifieras. Arbete pågår också bland annat med effektkartläggning för att förstå användarnas beteenden och behov, säger Carina Warte som leder arbetet i Bebyggelseinformationsprojektet på Riksantikvarieämbetet.

Mer information

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: