Nyheter
Vy över Kukkolaforsen
Kukkolaforsen. Foto: (PDM)

Riksantikvarieämbetet fördelar forskningsmedel för 2021

Riksantikvarieämbetet har beslutat hur forsknings- och utvecklingsmedlen för 2021 ska fördelas. Totalt handlar det om lite drygt 20 miljoner kronor som fördelas till området kulturarv och kulturmiljö samt till de centrala museerna.

En stor del av pengarna är redan bundna i fleråriga så kallade fortsättningsprojekt, men knappt 3 miljoner kronor fördelas till sex nya projekt inom området kulturarv och kulturmiljö. Utlysningen inför 2021 var den sista inom det nuvarande forskningsprogrammet Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö. Projekten kunde bara vara ettåriga och Riksantikvarieämbetet valde därför att göra en snäv utlysning som var inriktad på några områden av särskild betydelse för kulturmiljöarbetet.

För de centrala museerna var också en del av medlen bundna i fortsättningsprojekt, men sex nya projekt kunde beviljas.

Hur har ansökningarna beretts?

Utlysningen av forskningsmedel för år 2021 öppnade i slutet av maj 2020 och gick ut i mitten av september. Bidraget till forskning ska stärka, bredda och vidareutveckla kunskapsuppbyggnaden inom kulturarvs- och museiområdet. Under hösten har ansökningarna genomgått en vetenskaplig granskning av externa forskare och en intern granskning av relevansen för kulturarvs- och kulturmiljöområdet. Riksantikvarieämbetets beredningsgrupp för forskning och utveckling har sedan gjort ett förslag till fördelning av forskningsmedel och den 14 december fattade riksantikvarien beslut om vilka projekt som beviljas. Resultatet blev att sammanlagt 20 083 329 kronor fördelas till 29 projekt.

Hela fördelningsbeslutet och vilka projekt som får medel för 2021 kan du läsa via den här länken

Läs mer här om Riksantikvarieämbetets arbete med forskning och utveckling (FoU)

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: