Nyheter
Gamla bilar står på rad.
Veteranbilsutställning. Foto: (CC BY)

Yttrande i domstolsärende som rör historiska transportmedel

Riksantikvarieämbetet har lämnat in ett yttrande till Svea hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen) i ett mål som rör förbud att importera fordon. Fordonet, en International 1210, ansågs i det ursprungliga beslutet av Länsstyrelsen i Västra Götaland utgöra avfall enligt miljöbalken och fick därför inte föras in till Sverige från Norge. Dom har ännu inte meddelats.

I målet har Länsstyrelsen i Västra Götaland överklagat Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätts dom att upphäva Länsstyrelsens beslut om att förbjuda import av fordonet.

Riksantikvarieämbetet instämmer i Mark- och miljödomstolens bedömning och yttrar i ärendet att fordonet inte är att anse som avfall enligt miljöbalken.

Riksantikvarieämbetet för samtidigt fram att civilsamhället utför ett betydelsefullt ideellt kulturarvsarbete genom att bevara, använda och utveckla historiska transportmedel. Dessa insatser bör inte försvåras genom omotiverade krav och hinder.

Fordonet, av årsmodell 1973, är ett historiskt fordon som undantas från avfallsreglerna. Importörens avsikt är att fordonet ska renoveras och användas som rörligt kulturarv. Fordonets proveniens som tjänstgöringsfordon i Skurups brandförsvar är känd och dokumenterad. Renoveringen kan ses som en kulturarvsgärning men insatsen kan även bidra till att bevara vår gemensamma kunskap om utvecklingen och organiseringen av samhällsviktiga institutioner. Att fordonet dessutom hålls rörligt innebär att kulturarvet blir ytterligare tillgängligt och levandegjort.

Riksantikvarieämbetet återrapporterade i december 2018 ett regeringsuppdrag rörande lagskydd för det rörliga kulturarvet, det vill säga för historiska transportmedel.

I regleringsbrevet för 2020 har Riksantikvarieämbetet fått regeringens uppdrag att verka för ökad kunskap och kunskapsspridning om historiska transportmedel i syfte att främja ett bevarande av detta kulturarv. Riksantikvarieämbetet ska redovisa insatser och resultat av arbetet senast den 30 november 2021.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: