Nyhetsarkiv
Vy över tegelbyggnad i bruksområde. I förgrunden en bro över vatten.
Strömsbergs bruk, riksintresse i Uppland. Foto: (CC BY)

Nya kriterier beslutade för att peka ut riksintressen för kulturmiljövården

Områden som särskilt tydligt berättar om kulturhistoriska sammanhang i landskapet kan pekas ut som riksintressen för kulturmiljövården. Industrimiljöer, stadskärnor, odlingslandskap och bostadsområden från efterkrigstiden är några exempel på kulturmiljöer som kan väljas ut. Nu har Riksantikvarieämbetet beslutat om nya kriterier för riksintressen.

I Riksantikvarieämbetets uppdrag ingår att ha den nationella uppsikten över riksintressen för kulturmiljövården. Vi fattar också beslut om revideringar och om anspråk på nya områden ska komma till eller om områden ska avstås. Genom tydliga exempel på olika verksamheter och processer, från forntid till nutid, ska riksintresseanspråken tillsammans ge en bild av hela landets kulturhistoria.

Under hösten 2021 skickades förslag till nya kriterier för att peka ut riksintressen för kulturmiljövården ut på remiss till länsstyrelser och riksintressemyndigheter. Riksantikvarieämbetet har därefter gått igenom remissvaren, finjusterat förslagen och nu tagit beslut om de nya kriterierna. Kriterierna omfattar anspråk som pekas ut enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.

Riksantikvarieämbetets nya kriterier

Kriterierna för utpekande består av fem punkter (A–E). Kriterierna A–C ska alltid vara uppfyllda. Kriterierna D och E kan tillämpas i kombination med de obligatoriska kriterierna A–C.

  • Kriterium A. Riksintressant berättelse
  • Kriterium B. Helhetsmiljö
  • Kriterium C. Fysiska uttryck
  • Kriterium D. Regionala och lokala förhållanden
  • Kriterium E. Internationella åtaganden

Riksantikvarieämbetet tillämpar kriterierna när riksintresseanspråk pekas ut, avstås eller revideras på annat sätt, till exempel vid justering av anspråkens avgränsningar. De nya kriterierna kommer nu att utgöra grunden i det översynsarbete som pågår av riksintressena.

Det finns även förklarande texter som förtydligar hur kriterierna tillämpas. Texterna har kompletterats med utgångspunkt i synpunkterna i remissomgången, bland annat har landskapsperspektivet betonats ytterligare och det har förtydligats vad som är själva kriteriet, och vad som är den förklarande texten. Förklaringarna kommer att utvecklas efter behov. Ett önskemål från flera remissinstanser är att Riksantikvarieämbetet ska ta fram fler goda exempel på hur kriterierna ska tillämpas.

Läs hela beskrivningen av kriterierna med förklarande texter 

Om riksintressen för kulturmiljövården Visa eller stäng

Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en miljö eller ett landskap som genom sitt innehåll särskilt väl speglar skeden, händelseförlopp eller verksamheter av vikt för landets och områdets kulturella, politiska, sociala, religiösa eller tekniska utveckling. 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: