Nyheter
Landskapsvy med sameviste i bakgrunden.
Bartjan, det samiska sommarvistet med en blandning av äldre kåtor och moderna stugor. Lunndörrsfjällen och Oviksfjällen i bakgrunden. Foto: (CC BY)

Nytt program för ökad kunskap om det samiska kulturlandskapet

Samiska spår i landskapet finns i över mer än hälften av Sveriges yta; från nordligaste Norrbotten ner till åtminstone Dalarna, Västmanland och Uppland. Ett nytt program, det femte i ordningen, för att bevara, bruka och utveckla det samiska kulturlandskapet har startat. Det nya programmet pågår till och med 2025 och ska bidra till ökad kunskap och ett vidare omvärldsperspektiv.

Det nya programmet för det samiska kulturlandskapet riktar sig till dig som arbetar med kulturmiljöer inom myndigheter och organisationer, men även museer, forskare, samebyar, sameföreningar och andra som arbetar med det samiska kulturlandskapet.

Ökad kunskap för kulturmiljöprogram och framtida strategier

Programmet ska ge en nulägesbeskrivning och ökad kunskap om samiska kulturmiljöer som kan användas vid samhällsplanering, bidragsfördelning och forskning. Programägare är Stiftelsen Gaaltije, Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum och Sametinget.

– Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Sametingets kulturnämnd och ett antal länsstyrelser gett medel till programmet, men i arbetet är det viktigt att betona det samiska huvudmannaskapet för programmet, säger Therese Sonehag, utredare vid Riksantikvarieämbetet.

Målsättningar för programmet

Programmet tar upp internationella överenskommelser och konventioner sätter de nationella styrdokumenten i ett större sammanhang. Praxisen inom uppdragsarkeologi inom hela det samiska området, Sapmi, diskuteras genom att dra paralleller till Sverige med Norge och Finland. Programmet ger kunskap både om de spår som finns i det samiska kulturlandskapet och om skydd av kulturmiljöer.

Fem målsättningar är formulerade. Målsättningarna består av kvalitetsmål och åtgärdsmål. Till varje åtgärdsmål kopplas indikatorer som gör det möjligt att följa upp och mäta måluppfyllelsen.

  • Mål 1: Bygga kunskap om det samiska kulturlandskapet.  
  • Mål 2: Sprida och förankra kunskap om det samiska kulturlandskapet.
  • Mål 3: Öka det samiska deltagandet i frågor som rör det samiska kulturlandskapet.
  • Mål 4: Skydda och dokumentera lämningar i skogen. 
  • Mål 5: Bemöta utmaningar orsakade av klimatförändringar.

Femte programmet för samiskt kulturarv

Riksantikvarieämbetet gjorde under åren 1998-2001 en särskild satsning för att bevara det samiska kulturarvet som fick stor betydelse för att lyfta fram samiska kulturmiljöer. Sedan dess har nya och uppdaterade program producerats. Programmet för perioden 2021–2025 är det femte i ordningen.

Medel till arbetet har kommit från Sametingets kulturnämnd, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna och Gävleborg. I arbetet har det varit viktigt att betona det samiska huvudmannaskapet för programmet.

Här kan du läsa mer

Läs och ladda ner programmet: Det samiska kulturlandskapet | Program för att bevara, bruka och utveckla det samiska kulturlandskapet 2021–2025 (samiskalandskap.se)

Arkeologiskt forskningsprojekt vid Stockholms universitet: GLAS – Glaciärarkeologi i Sápmi. – Institutionen för arkeologi och antikens kultur (su.se)

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: