Nyheter
I ett snöoväder vandrar personer i ojämn skogsterräng med små granar
Besökare i fält för att titta på AI-identifierade kulturlämningar vid Attsjö i Kronobergs län. Foto: (CC BY)

Nya digitala metoder och ökad mångfald i fokus på skogskonferensen SKÅNK

Är det rimligt att det ska ställas samma produktionskrav på skogsbruk som sker inom en fornlämning som utanför? Är det rimligt att alls bedriva skogsbruk där? Det var några av de många frågorna som de 130 deltagarna vid skogskonferensen SKÅNK resonerade om.

SKÅNK står för Skogen, en mångfald av natur- och kulturarv. I början av april hölls för tredje gången sedan 2017 skogskonferensen SKÅNK – en återkommande plattform för möte och samtal mellan myndigheter, forskarvärld, kulturmiljökonsulter, skogsbruk och civilsamhälle. Konferensen samlade drygt 130 deltagare som lyssnade på ett 30-tal föredrag i såväl föreläsningssalar som ute i fält. Temat för årets konferens var Skogen och framtiden.

I ett snöoväder vid hygget i Attsjö tittade konferensdeltagarna på kulturlämningar som identifierats med hjälp av artificiell intelligens och skoglig höjddata, så kallad LIDAR-data. Deltagarna besökte även Granhult och resonerade kring markberedningsskador i ett troligen 1500 år gammalt röjningsröseområde med planterade små granar som trängdes mellan rösena.

Syftet med konferensen SKÅNK är att erbjuda en mötesplats för att informera, diskutera och väcka tankar kring kulturmiljön och skogsbruket. I fokus för årets konferens var frågorna:

  • Hur ska kulturarvet i skogen brukas framöver?
  • Hur har kulturarvssektorn fångat utvecklingen på det digitala området?
  • Vad kan kulturarvssektorn lära sig av skogsbrukets långa planeringscykler?
  • Hur kan skogsbruks- och kulturarvssektorn samarbeta för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?

– Skogens värde består inte enbart av kubikmängden träråvara per hektar eller antalet fågelarter. Värdet består också av de många historiska spåren som finns, i form av fysiska lämningar och hävdvunnen flora, säger Mikael Jakobsson, utredare vid Riksantikvarieämbetet och samordnare av konferensen.

Stort värde i mångbruk

Det finns även ett stort ekonomiskt värde i att kunna leverera kvalitetsvirke för hantverk och underhåll av det byggda kulturarvet. Produktionsskogsbruk behöver inte utesluta detta mångbruk av skogen. Det krävs dock framhållning. God planering med bra kunskapsunderlag, liksom kanske även översyn av hur regelverken bäst tillämpas.

– Här behöver vi myndigheter och skogsbruk samarbeta än bättre för att göra detta möjligt så att framtida skogsägare kan bredda sin näringsverksamhet och ge fler människor möjlighet att uppleva den historiebok som skogsmarken är, säger Mikael Jakobsson.


SKÅNK står för “Skogen, en mångfald av natur- och kulturarv” och arrangeras vartannat år. Denna gång arrangerades konferensen i Kalmar med Linnéuniversitet och länsstyrelsen i Kalmar län som värdar. Bakom konferensen står Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och universiteten i Uppsala respektive Karlstad och från i år även Linnéuniversitetet. Nästa konferens planeras till 2024.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: