Nyheter
Vy över damm, med ett snöklätt fjäll i bakgrunden
Lågvatten i Áhkájávrre (Akkajaure) regleringsdamm, fjället Áhkká (Akka) i bakgrunden. Fjället tillhör världsarvet Laponia. Foto: ( CC BY)

Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer: Ny FoU-rapport

Oersättliga kulturmiljöer förstörs på grund av vattenkraftens reglering av norrländska älvar och sjöar. Samtidigt råder det brist på kulturmiljöinformation som är nödvändig för förvaltningen av och forskningen om älvdalarnas kulturlandskap.

Det var för att åtgärda detta som förstudien Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer initierades 2021. Nu har studien presenterats i en ny rapport.

Studien mynnade ut i ett tvärvetenskapligt fortsättningsprojekt som pågår under innevarande år och där fokus även ligger på klimatförändringens effekter på älvdalarnas kulturlandskap. Den resulterade även i att viktig kulturmiljöinformation ur Riksantikvarieämbetets arkiv digitiserades – har förts över från papper till digitalt format. Däribland undersökningsmaterial som myndigheten tog fram i samband med kraftindustrins etablering under perioden 1940–1980.

I studien, som finansierats med FoU-medel, deltog representanter från Länsstyrelsen Västernorrland, Norrbottens museum, Västerbottens museum, Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet och Riksantikvarieämbetets arkiv.

Redskap för landskapsanalyser

Det långsiktiga målet med förstudien och det nya projektet är att få ett kunskapsunderlag för forskning och redskap för landskapsanalyser som leder till ett hållbart bevarande och förvaltning av Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer. Inom förstudien har en rad viktiga forsknings- och förvaltningsområden identifierats.

I rapporten kan du läsa mer om frågeställningar och fokusområden, hur grunden lades till det pågående fortsättningsprojektet och om vilka personer som ingick i studien.

Läs eller ladda hem rapporten från förstudien i Diva

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: