Aktuellt

Filtrera aktuella händelser

Nyhetslista

Visar 1-10 av 659

 • Ny vägledning om skydd av yngre fartygslämningar

  Vraket som syns på bilden har troligen sjunkit/förlist under andra halvan av 1800-talet, bilden är tagen i samband med en arkeologisk utredning i Lännerstasundet.

  Riksantikvarieämbetet har i ett uppdrag från regeringen tagit fram vägledande underlag kring skydd av yngre fartygslämningar. Det har skett till följd av ändringarna i kulturmiljölagen och införande av åldersgräns för fornlämningar. Uppdraget rapporteras nu form av en vägledning för kulturhistorisk

 • Mer verkstad i funktionshindersarbetet

  Mer verkstad i funktionshindersarbetet.

  Förra året innebar ett ökat fokus på funktionshindersfrågorna. En positiv utveckling sker på flera områden och fler aktörer är engagerade. I mars lämnade Riksantikvarieämbetet in sin årliga rapport om genomförandet av funktionshinderspolitiken till regeringen och Handisam.  Under 2013 gjorde Kulturutskottet

 • Arkhack 2.0 – ett kollaborativt hack

  Arkhack på Riksantikvarieämbetet i Visby.

  I samband med vårmötet i Umeå arrangerar Riksantikvarieämbetet Arkhack 2.0. Ett kollaborativt hack med målet att hitta nya vägar att samarbeta och jobba med till exempel länkade öppna data.

 • Förslag till regeringen om nya statliga byggnadsminnen

  Fåglaviks station, Hudene 36:1, Herrljunga kommun, Västra Götalands län

  Riksantikvarieämbetet föreslår i en skrivelse till regeringen att tre avvecklade stationsmiljöer och en banvaktsstation ska bli statliga byggnadsminnen. De miljöer som föreslås är Fåglaviks station i Herrljunga, Västra Götaland, Landeryds station, Hylte i Halland, Ornäs station, Borlänge i Dalarna samt

 • Hur används KMV-anslaget för tillgängliggörande av kulturmiljöer?

  Höga rör, skylt visar vägen till röset från bronsåldern.

  Riksantikvarieämbetet har genomfört en utvärdering av kulturmiljövårdsanslagets (KMV-anslaget) tillämpning ur ett tillgänglighetsperspektiv. I utvärderingen undersöks i vilken utsträckning anslaget används till åtgärder för tillgängliggörande och varför situationen ser ut som den gör. Tillgänglighet beaktas olika vid bidragshandläggningen Resultaten visar bland

 • Gamla Uppsalas ansikte

  Figur framifrån.

  En lerklump som arkeologerna hittade 2012 vid utgrävningarna i Gamla Uppsala visade sig innehålla en förgylld figurin. Den hittades i en grav daterad till vendeltid, åren 660-750 efter Kristus. På www.arkeologigamlauppsala.se intervjuas konservator Sophie Nyström på Acta om arbetet att

 • Arbetet med vägledningen ”Fria eller Fälla” fortsätter

  Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Sveriges Lantbruksuniversitet samarbetar kring ett projekt om träd i offentliga miljöer. Med offentliga miljöer menas här begravningsplatser, alléer, parker, offentliga trädgårdar och tätorter. Skriften ”Fria eller Fälla

 • Bränder som har drabbat kulturhistoriska värden

  Brand som förstörde byggnadsminnet Muramaris på Gotland, 2013.

  Bränder som berör, bränder som förstör – under de första månaderna 2014 har kulturhistoriska värden gått förlorade vid bränderna i Vintrosa kyrka utanför Örebro, Gripsholms kungsladugård med Grafikens hus i Mariefred samt i trähusbebyggelsen i norska Lærdal. Bränder och översvämningar

Gå till sida 1 (Denna sida), 2, 3. Nästa