Kulturhistoriska värden – hur tas de tillvara i plan- och byggprocesser?

Riksantikvarieämbetet har sedan 2018 ett uppdrag av regeringen att samla och redovisa kunskap om och goda exempel på hur kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i plan- och bygglovsprocesser.

Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag ingår i arbetet med politikområdet Gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) och ska genomföras i samarbete med Boverket, Statens centrum för arkitektur och design samt Statens konstråd. Dessa myndigheter har också egna regeringsuppdrag kopplade till Gestaltad livsmiljö.

Uppdraget

Syftet med uppdraget är att bidra till att öka kunskaperna om den befintliga bebyggelsens och miljöns kulturvärden och om hur dessa miljöer kan samspela med nybyggnation och samhällets utveckling. Uppdraget utgår från att integreringen av kulturvärden är väsentlig för att skapa en god livsmiljö. Tillvaratagande av kulturmiljöer framställs som en hållbarhetsfråga och bevarande av bebyggelse kopplas till hushållning med resurserser.

Även om uppdraget är att samla och redovisa kunskap och exempel hoppas vi att insamlandet ska leda till att identifiera möjliga framtida insatser för att kulturvärden ska kunna integreras och tas tillvara i högre grad.

I arbetet med uppdraget ska Riksantikvarieämbetet även ta del av länsstyrelsernas erfarenheter. Därför kommer en workshop med länsstyrelsernas kulturmiljö- och planfunktioner att genomföras den 21 januari 2020.

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 30 april 2020.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: