Mänskliga kvarlevor i museisamlingar

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en vägledning för museernas arbete med mänskliga kvarlevor.

På museer finns samlingar som av samtiden betraktas som svåra. Exempel på sådana samlingar är mänskliga kvarlevor, kolonialt arv och viss personhistoria. Dessa samlingar kan vara komplicerade ur etiska, juridiska, politiska eller andra aspekter. I propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) lyfts sådana frågeställningar fram genom att mänskliga kvarlevor särskilt nämns:

I dag är ett etiskt och moraliskt förhållningssätt till samlingar grundläggande för museernas verksamhet och för allmänhetens förtroende för verksamheten. […] Trots att museerna i hög grad följer museiorganisationen ICOM:s etiska regler när det gäller mänskliga kvarlevor efterfrågar flera av museerna nya, nationella riktlinjer […].

Uppdraget

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) ska Riksantikvarieämbetet utarbeta en vägledning museernas arbete med mänskliga kvarlevor. Utgångspunkten bör vara att den svenska praktiken ska vara föredömlig sett ur ett internationellt perspektiv.

Uppdraget ska genomföras i samråd med de centrala museerna och Sametinget. Redovisning av uppdraget ska ske i samband med årsredovisningen för 2019.

Mer information

Samrådsinformation juni 2018
Samrådsinformation oktober 2018

God samlingsförvaltning. Stöd i hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar. 2020 (svenska)

Stort engagemang för vägledningarna om mänskliga kvarlevor och återlämnande