Regeringsuppdrag om kyrkoantikvarisk ersättning

Riksantikvarieämbetet har i regleringsbrevet för 2023 fått i uppdrag analysera och redovisa effekterna av den kyrkoantikvariska ersättningen.

Riksantikvarieämbetet ska analysera och redovisa vilka effekter den kyrkoantikvariska ersättningen haft för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet.

Av redovisningen ska bland annat framgå hur ersättningen har använts och vilka resultat som uppnåtts, samt hur kraven i överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan har tillgodosetts när det gäller tillgänglighet till de kyrkliga kulturminnena, kompetens och samverkan (Ku2000/470). 

Analysen ska omfatta samtliga år som den kyrkoantikvariska ersättningen betalats ut, med särskilt fokus på utvecklingen från 2019 och framåt. I uppdraget ingår att följa upp åtgärder som vidtagits för att förbättra den nationella överblicken över de kyrkliga kulturminnenas vårdbehov, samt utifrån resultaten av dessa åtgärder redovisa en övergripande kartläggning av vårdbehoven i landet. 

Uppdraget ska genomföras i samverkan med bland annat Svenska kyrkan och länsstyrelserna. Länsstyrelserna har i regleringsbrev för 2023 fått i uppdrag att senast den 2 maj 2023 lämna motsvarande redovisning till Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet ska redovisa regeringsuppdraget till Kulturdepartementet senast den 29 september 2023.