Landskap med vy över bergsmansgårdar på Siggebohyttan
Siggebohyttan, riksintresse i Örebro län. Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetet föreslår förtydligade kriterier för riksintressen

Regeringsuppdraget om kriterier för och anspråk på områden av riksintresse har nu delredovisats till regeringen. Riksantikvarieämbetet föreslår förtydligade kriterier för riksintressen för kulturmiljövården. Boverket samordnar regeringsuppdraget och har levererat en gemensam rapport för de myndigheter som deltar i uppdraget.

Riksantikvarieämbetet tar bland annat upp följande i redovisningen:

 • Riksantikvarieämbetet föreslår förtydligade och samlade kriterier för att peka ut riksintressen för kulturmiljövården. Innehållet i kriterierna är inte förändrat, men de har kortats ned, förtydligats och samlats. Hittills har kriterierna funnits i bland annat Allmänna Råd (1985) och riksintressehandboken (2014).
 • Regeringen förväntar sig att myndigheterna ska minska sina riksintresseanspråk. Riksantikvarieämbetet ser dock inte förändrade kriterier som det främsta medlet för att åstadkomma detta, utan istället en striktare tillämpning av de förtydligade kriterierna.
 • Riksantikvarieämbetet föreslår åtgärder på kort och lång sikt, som ska bidra till högre kvalitet i riksintresseanspråken, bl.a. genom förbättrad nationell överblick, utveckling av digitala lösningar för informationsförsörjning och fortsatt översyn och utvärdering av riksintresseanspråk.
 • Kriterierna för riksintressen för kulturmiljövården kan sammanfattas i följande rubriker:
  Riksintressant berättelse
  Helhetsmiljö
  Fysiska uttryck
  Regionala och lokala förhållanden
  Internationella åtaganden

Slutredovisningen av regeringsuppdraget kommer att göras senast 15 september 2021.

Läs mer

Läs sammanfattning av kriterierna:
Förtydligade kriterier för riksintresseanspråk för kulturmiljövården

Läs delredovisningen:

Översyn kriterier riksintressen-20201120
Översyn kriterier riksintressen – bilagor

Läs mer om regeringsuppdraget:

Regeringsuppdrag – Se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse.

Boverkets information om regeringsuppdraget:

www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/kriterier-for-riksintressen/

Om du har frågor

Om regeringsuppdraget:
Kontakta Katrin Nilsson Taylor, katrin.nilsson.taylor@raa.se.

Om revidering av riksintressen:
Kontakta Tina Mathiesen, tina.mathiesen@raa.se, eller Johan Aspfors, johan.aspfors@raa.se.