Utreda former för ett nationellt kulturskyddsråd

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att utreda de organisatoriska och juridiska förutsättningarna för att inrätta ett nationellt kulturskyddsråd.

Utgångspunkterna är att ett nationellt kulturskyddsråd ska verka för att kulturarvssektorn är rustad för att skydda kulturarvet, samt att sektorn ska ha en god beredskap för att kunna upprätthålla verksamhet vid höjd beredskap eller krig. Rådet bör bidra till kompetenshöjning och samordna relevanta aktörer i frågor som rör kulturarvssektorns beredskapsplanering.

I uppdraget ingår att:

  • ta närmare ställning till vilka uppgifter och mandat som ett nationellt kulturskyddsråd bör ha,
  • ta ställning till vilka aktörer som bör vara representerade i rådet och föreslå hur och för hur lång tid rådets ledamöter och ordförande ska utses,
  • ta ställning till hur rådet bör vara organiserat och vilken myndighet som bör ha ansvar för rådets verksamhet,
  • lämna de författningsförslag som behövs, samt
  • kartlägga och beskriva vilka konsekvenser som ett inrättande av ett nationellt kulturskyddsråd kan få.

Lämnade förslag ska kunna genomföras inom befintliga anslagsramar. Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 10 augusti 2023.