Så behandlar vi personuppgifter i e-tjänsten Kulturmiljöbild (KMB)

Ändamålen med behandlingen och den rättsliga grunden

Kulturmiljöbild, oftast kallad KMB, är Riksantikvarieämbetets bilddatabas där du fritt kan spara ned och använda tusentals bilder. Det finns idag drygt 200 000 fotografier idag i databasen. Som namnet avslöjar är det bilder på vår kulturmiljö. Fotografierna avbildar vår kulturmiljö. Det finns ibland även människor på bilderna. En del av dessa personer är nu levande personer. I vissa fall finns det namn på personerna på bilderna.

Den rättsliga grunden för behandling av namn på personer på bilderna är artikel 6, 1. e: behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Riksantikvarieämbetet ska förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information enligt 2 § första stycket 9 förordningen (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet. Det lagras inga personuppgifter om de som sparar ner en bild.

Upphovsmannen till bilden anges med namn. Det går att söka på upphovsmannens namn. Den rättsliga grunden för behandling av namn på upphovsmannen är artikel 6, 1. c: behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar myndigheten. Riksantikvarieämbetet ska enligt 1 kap. 3 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ange upphovsmannen på det sätt som god sed kräver.

Riksantikvarieämbetet utför även uppdrag mot avgift som innebär att en bild bearbetas t.ex. för att ge en högupplöst bild. I dessa fall behandlar myndigheten uppgifter om bildbeställare. Den rättsliga grunden för behandling av namn på personer på bilderna är artikel 6, 1. b: behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan Riksantikvarieämbetet och den registrerade, d.v.s. en beställning från den registrerade beställlaren. Riksantikvarieämbetet får enligt 3 § förordningen (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet även tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten ska då ta ut avgifter som motsvarar full kostnadstäckning.

Kategorier av personuppgifter

Namn på upphovsmän och på fotograferade människor

Kontaktuppgifter till bildbeställare utöver namn: Orderdatum, gata, postadress, land, leveransnamn, leveransgata, leveranspostadress, leveransland, telefonnummer, fax, e-post.

Mottagare av personuppgifterna

Namn på upphovsmän till fotografierna i KMB och namn på de som är avbildade kan ses av allmänheten via Riksantikvarieämbetets hemsida.

Uppgifter om bildbeställare är inte publika. Dessa uppgifter behandlas i myndighetens e-postsystem och internt i databasen KMB.

Lagring

Bilderna är allmänna handlingar som arkiveras i Riksantikvarieämbetets arkiv. Namnen arkiveras med bilderna.

Kontaktuppgifter för beställare lagras så länge beställningen är aktuell.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Etiketter: GDPR