Så behandlar vi dina personuppgifter på e-tjänsten Platser

Vilka personuppgifter behandlas och varför?

Platser är en e-tjänst där människor kan samlas kring sitt intresse för berättelser om platser. Utgångspunkten på Platser är att uppgifterna om personerna med anknytning till platserna är avidentifierade, d.v.s. det går inte att identifiera en särskild person med hjälp av personuppgifterna. Den som vill lägga in information på Platser måste skapa ett konto.

De personuppgifter som får behandlas på Platser är namn, släktskap, yrke och hemort så länge det inte är fråga om känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, gener, biometri, hälsa, sexualliv och sexuell läggning.

I samband med att du skapar ett konto i e-tjänsten Platser samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar uppgifter om ditt användarnamn och din e-postadress.

När den som har konto på Platser lägger in information om en annan identifierbar person samlar Riksantikvarieämbetet in kontaktuppgifter såsom e-postadress till denna person. Syftet med detta är att myndigheten ska kunna informera personen ifråga om personuppgiftsbehandlingen.

Laglig grund

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, mer specifikt förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information enligt 2 § första stycket 9 förordningen (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet.

Arkivering

Personuppgifterna på platser som lämnas i samband med berättelser om Platser arkiveras på Riksantikvarieämbetet.
Uppgifter om användarnamn och e-post till den som skapar ett konto på Platser sparar vi så länge du har ett konto på Platser.

Personuppgiftsbiträde

Den som har konto på Platser är personuppgiftsbiträde åt Riksantikvarieämbetet som är personuppgiftsansvarig.