stadsnara

Stadsnära landskap – konflikter kring nyttjande

Antal kommentarer: 0

Naturhistoriska riksmuseet och Riksantikvarieämbetet välkomnar till ett seminarium om hur vi använder randområden och grönstruktur i våra tätorters närhet. I fokus står hur vi hanterar konkurrerande anspråk i gränslandet mellan stad och land!

Tid och plats: Naturhistoriska riksmuseet, 28 januari 2015

Anmälan senast 15 januari
Yvonne.Andersson@nrm.se
Skriv ämne: Stadsnära landskap
Kostnadsfritt.

Hur använder vi våra stadsnära landskap?
Det är en fråga som skapar engagemang och tidvis skarp politisk och sakmässig diskussion. Men det är också ett levande forskningsområde. Nya tankar om hur hållbar utveckling kan integreras i byggandet och markutnyttjande tilldrar sig allt mer intresse.

Frågan fick aktualitet under 2013 då Stockholms handelskammare i en rapport kartlade 35 olika restriktioner som styr användningen av obebyggda områden i länet. En av de restriktioner som lyfts fram är ”orörda naturområden”(markbrist stoppar nybyggen).

Samtidigt finns vetenskapligt grundade skäl för att obebyggda områden i närhet till bebyggelse är viktiga för de som bor i staden. Mark för friluftsliv, naturskydd och hälsa används också som ett viktigt argument för att öka stadens attraktivitet för ekonomisk utveckling. Stadsbygdens mellanrum ger också möjligheter till spontana aktiviteter och medskapande. Lokal matodling på bostadsnära grönytor (gerillaodling”), kan vara ett exempel på detta.

I en föränderlig värld behöver planeringen väga in nya förutsättningar, t.ex. klimatanpassning, hushållning med mark och den globala livsmedelsförsörjningen för 10 miljarder människor år 2050. Kan vi, och ska vi bebygga god odlingsmark?
Hur kan de nya tankesätten om att värna och stödja ekosystemtjänster tillämpas i praktiken i utvecklingen av våra tätorter?

stadsnära-landskap_2014-1

Mer information och hela programmet hittar du här.

Dela sidan på

Lämna en kommentar