ringmur 15 sept 2014Foto: Henrik Löwenhamn (CC BY)

Visby ringmur

» 9 maj 2014 – riksantikvarie Lars Amréus lägger första stenen vid återuppbyggnaden av Visby ringmur

Varför rasade muren? Det är flera orsaker som samverkat, med frostsprängning som utlösande faktor. Bakomliggande anledningar är murens konstruktion (skalmur med dålig bindning mellan skal och kärna), skillnader i marknivå innanför och utanför muren (marknivån är 2,5 meter högre på insidan, vilket skapar ett ständigt marktryck och en fuktig miljö) och fuktig kärna med vattentransport som en följd av fuktinträngning i kombination med äldre lagningar av cementhaltigt bruk vilka på grund av sin täthet förhindrar uttorkning.

Vem äger Visby ringmur? Visby ringmur ägs av Region Gotland och förvaltas av Riksantikvarieämbetet.

Vad händer nu? Arbetet med att bygga upp det rasade partiet pågår just nu och beräknas vara klart under 2014.
Vad kommer återuppbyggnaden att kosta? I dagsläget är budgeten på 9 miljoner kronor.
Vem betalar? Återuppbyggnaden bekostas av Riksantikvarieämbetet.

Här finns svar på fler frågor: Ringmuren – info juni 2014

Under 2013 har den övre delen av muren att plockas ner för att garantera säkerheten på arbetsplatsen och för att kunna bygga upp muren på ett säkert och hållbart sätt. I samband med nerplockningen stöttades muren av en kraftig stålkonstruktion för att säkerställa att den inte skulle rasa ytterligare då sten började plockas ner.

Uppmurningen påbörjades i maj 2014 och beräknas vara klar under hösten 2014.Under 2015 kommer ett kunskapsseminarium att hållas utifrån de nya kunskaper och erfarenheter raset och återuppbyggnaden genererat.

Informationsmaterial finns här för nedladdning:

Målet är att reparera skadan på ett så hållbart och säkert sätt som det är möjligt utifrån de metoder och material som muren en gång byggdes med.

Illustration från Tyréns AB, tydliggör komplexiteten av raset.Illustration från Tyréns AB, tydliggör komplexiteten av raset.Foto: Tyréns AB (CC BY)

Skiss på hur stålkonstruktionen bärs upp av en gjuten platta, muren sett från utsidan.Skiss på hur stålkonstruktionen bärs upp av en gjuten platta, muren sett från utsidan.Foto: Tyréns AB (CC BY)

Forsknings och utvecklingsprojekt

Återuppbyggnaden av Visby ringmur sker inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt med ett antal samarbetspartner. Projektet kommer att kombinera hantverkarnas kunskaper med vetenskaplig kunskap och forskning. Den nya kunskap som uppstår av denna samverkan kommer att vara till stor nytta både för förvaltningen av Visby ringmur och för andra förvaltare av kulturfastigheter nationellt och internationellt.

Uppbyggnaden bedrivs som ett forskningsprojekt av Riksantikvarieämbetet där Uppsala Universitet, Byggnadshyttan på Gotland, Tyréns & Gotlands Museum samverkar. Ytterligare partners är Hantverkslaboratoriet/Göteborgs Universitet, Statens Fastighetsverk och Nidarosdomens Restaureringsarbeider. Samverkan sker även med Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Om kalkbränning
Vid återuppbygganden av raset i Visby ringmur vill vi komma så nära ursprunget som möjligt. Vi har sett att de ursprungliga delarna hållt i 800 år medan de sentida reparationerna i material, såsom cementbruk, lett till stora problem. Vid restaureringar av Visby ringmur under 1900-talet använde man sig av cementbruk. Det har visat sig förvärra frys- och urlakningsskador då det stänger in fukt i murverket. När vi nu står inför uppbyggnaden av det skadade murpartiet kommer därför kalkbruk att användas. Genom att bränna kalken erhålls en kvalitet som är likvärdigt och kompatibelt med det ursprungliga. Det är Byggnadshyttan på Gotland som håller i kalkbränningen. Läs mera om förekomst, utvinning och framställning av kalk i Materialguiden.

Tidigare artiklar om Visby ringmur:


Kontaktuppgifter:

Projektledare Ulrika Mebus, 08-5191 8181

 

Dela sidan på