Skanstull på Södermalm, 1943.Skanstull på Södermalm, 1943.Foto: Fredrik Bruno (Ingen upphovsrätt)

Beslut och yttranden

Riksantikvarieämbetet lämnar ofta synpunkter på olika förslag och utredningar. Här hittar du ett urval av våra aktuella beslut och yttranden.

Promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Riksantikvarieämbetets remissvar på promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft, Miljö- och energidepartementet, 2 oktober 2017. ”Riksantikvarieämbetet ser positivt på många av förslagen till bestämmelser men ser också med stor oro på de allvarliga negativa konsekvenserna för kulturmiljön som tillämpningen av de nya bestämmelserna riskerar att få om inte de finansiella förutsättningarna närmare uppmärksammas och klargörs.”

Nobel Center, Stockholm

Riksantikvarieämbetets yttrande till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, angående detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl., Nobel Center  september 2017.
Riksantikvarieämbetet lämnar synpunkter på det reviderade förslaget till detaljplan – november 2015

Riksantikvarieämbetet kritiskt till förslag till detaljplan för Nobel Center – april 2015

Korrespondens med Unesco om eventuell påverkan på Drottningholm av Förbifart Stockholm och väg 261

Följebrev till Unesco om den av Trafikverket beställda Heritage Impact Assessment phase 2 (HiA 2), december 2016
Second opinion, av Trafikverket anlitad oberoende konsult, på Hia 2, november 2016
Icomos svar på HiA 2, (ICOMOS Technical Review Drottningholm), maj 2017
Följebrev till Unesco om svaret på HiA 2, juni 2017

Remiss om föreskrifter för byggnadsminnen.

Missiv, Konsekvensutredning, Föreskrifter, Ska vara besvarad senast 1 juni 2017

Riksantikvarieämbetets beslut om revidering av riksintresset Olsbenning-Lapphyttan (U14)

Beslut riksintresset Olsbenning Lapphyttan (U14) – 15 mars 2017

Riksantikvarieämbetets remissvar på Riksintresseutredningens betänkande

Miljö- och energidepartementet har skickat ut Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) på remiss. Den 28 februari 2017 gick remisstiden ut. Läs Riksantikvarieämbetets yttrande. Länk.

Mikaelskyrkan – Uppsala

Kyrkotomten vid Mikaelskyrkan i Uppsala:
19 juni 2017. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar prövningstillstånd av Riksantikvarieämbetets överklagande i mål 2417-16 av byggplanerna vid Mikaelskyrkan enligt kulturmiljölagen. I samband med detta beviljas även prövning av överklagandet av beslut 6058-15 i ett kyrkotomtsärende i Vreta. Där har Linköpings stift överklagat Kammarrätten i Jönköpings läns dom.

20 februari 2017. Riksantikvarieämbetet överklagar Kammarrättens dom i mål 2417-16 om tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950). Riksantikvarieämbetet anser att det behövs en prejudicerande dom kring hur begreppet kyrkotomt i lagtexten ska tolkas. I det här fallet får det stor påverkan på om det är möjligt att bygga på kyrkotomten vid Mikaelskyrkan i Uppsala eller inte. Överklagandet

Kungsängens kyrka – Upplands-Bro

Riksantikvarieämbetets beslut att inte överklaga länsstyrelsens(Stockholms län) beslut om tillstånd till om- och tillbyggnad samt inre renovering av Kungsängens kyrka – 1 juni 2016

Riksantikvarieämbetets yttrande över betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Yttrande över betänkandet Ny museipolitik
(Riksantikvarieämbetets remissvar på Museiutredningen 14 mars 2016)

Riksantikvarieämbetets beslut om revidering av riksintresset Kalmar (H48)

Beslut riksintresset Kalmar (H48) 9 mars 2016

Slussen, Stockholm:

Frågor och svar om Slussen 
Riksantikvarieämbetet och Slussen – mars-april 2015

Vänershofshallen, Mariestad

  • Riksantikvarieämbetet återtar överklagandet av länsstyrelsens beslut. 24 nov 2015. Länk.
  • Riksantikvarieämbetet menar att Vänershofshallen har ett högt kulturhistoriskt värde och yrkar därför på att länsstyrelsens beslut att inte byggnadsminnesförklara hallen upphävs. 31 augusti 2015. Läs överklagandet till Förvaltningsrätten.

Klockarbäcksdammen vid Rättviks Kyrka

Förvaltningsrätten i Falun bifaller, den 15 juni 2015, Riksantikvarieämbetets överklagan mot Länsstyrelsen i Dalarna. Länsstyrelsen hade gett tillstånd att renovera Klockarbäcksdammen och vattenrännan till Tullkvarn vid Rättviks Kyrka. Riksantikvarieämbetet menar att bebyggelsen inte ingår i kyrkotomten och överklagade därför beslutet. Läs Förvaltningsrättens dom.

Kyrkoantikvarisk ersättning 2016.

Anhållan om yttrande över fördelningen i landet

Statligt byggnadsminne

Förslag till statligt byggnadsminne: Ryningska palatset
Axel Hambergs forskarhyddor förklarade statligt byggnadsminne av regeringen – oktober 2015
Manillaskolan förklarad statligt byggnadsminne av regeringen – augusti 2015
Förslag till statligt byggnadsminne Manillaskolan – april 2015

Omprövning av riksintresse

Hadetorp Rosenvik, Kalmar län – april 2015

Kantebo, Kalmar län – april 2015

Kronobäck-Råsnäs, Kalmar län – april 2015

Gamlehult Klobo – mars 2015

Caroli kyrka, Malmö

Kammarrätten i Göteborg har i sin dom 2016-06-27 (KR 3866-15) gått på förvaltningsrättens linje och godkänt en rad förändringar av Caroli kyrkas interiör. Riksantikvarieämbetet har beslutat att inte överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Myndigheten tycker fortfarande att de förändringar som länsstyrelsen beslutat om är allt för långtgående med avseende på Caroli kyrkas kulturhistoriska värden men myndigheten har framfört sina argument i två rättsinstanser och domstolarna har kommit till en annan slutsats. En prövning i Högsta förvaltningsdomstolen är tids- och resurskrävande för alla inblandade och vi har bland annat av det skälet bestämt oss för att inte gå vidare.

Överklagande av förvaltningsrättens dom angående ändring i Caroli kyrka i Malmö – juni 2015

Yttrande över Fastighets AB Carolus (bolagets) yttrande – mars 2015

Överklagande av beslut angående tillstånd till ändring av Caroli kyrka i Malmö – december 2014

Om vindkraft och världsarv

Yttrande över ansökan om uppförande och drift av vindkraftspark, Hallbrån, Bollnäs kommun – februari 2015

Hävning av byggnadsminne

Yttrande till förvaltningsrätten avseende Röda magasinet, Linköpings kommun– februari 2015

Om metallsökare

Den 1 januari 2014 ändrades kulturminneslagen (1988:950) så att användning och medförande av metallsökare blev tillståndspliktig. Kammarrätten i Jönköping har i en dom från den 8 september 2015 i mål nr. 256-363-15 bifallit Riksantikvarieämbetets överklagan och vägrat en privatperson tillstånd att använda och medföra metallsökare på områden där
1) det finns kända fornlämningar 2) det finns kända fornlämningar i närheten och 3) det geografiska området (Öland) är ett av de fornlämningstätaste i Sverige. Domen är den första kammarrättsdomen som kommit efter lagändringen och kan bli viktig för länsstyrelsernas praxis.
Riksantikvarieämbetets överklagande bifalls i kammarrätten – september 2015.
Överklagande av förvaltningsrättens dom angående tillstånd för användning av metallsökare – februari 2015

Riksantikvarieämbetet pekar ut Hohultsby som nytt riksintresse

Gillberga inte längre riksintressant för kulturmiljövården

Omprövning av riksintresset Gillberga (D 9) i Eskilstuna kommun, Södermanlands län – december 2014

Riksantikvarieämbetet efterlyser en helhetssyn på landskap

Yttrande avseende Miljömåmålsberedningens delbetänkande – november 2014

Kiruna stadshus

Vi återkallar överklagandet av Kiruna stadshus – november 2014

Riksantikvarieämbetets yttrande över Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande

Vi är kritiska till en lagstiftning för vattenverksamhet – 2014-10-27

 

Äldre yttranden:

Särskild utredning inför planerad skogsbilväg

Norrvikens trädgårdar utpekas som riksintresse

Beslut om utpekande av riksintresse Norrvikens trädgårdar inkl. kartbilaga 2013-04-15

Fråga om byggnadsminnesförklaring

Yttrande ångfärjestationen, Helsingborgs kommun 2013-03-18

Yttrande till Energimyndigheten

Yttrande över remiss gällande uppdatering av riksintresse vindbruk 2013-02-22

Huvudskär – Statligt byggnadsminne eller inte

Riksantikvarieämbetets yttrande

Hantering av statliga byggnadsminnen

Yttrande till Miljödepartementet

Yttrande till Trafikverket

Banvaktstugan Lerbergsvik – 2012-10-23

Kulturmiljöutredningens betänkande

Byggnadsminnesförklaring eller ej? Magasinen på fastigheten Gulin 1, Karlskrona

Landsbygdsprogram 2014-2020 mm

Kiruna stadshus – byggnadsminne eller ej?

Yttrande över ”Västlänken, tågtunnel under Göteborg mellan Olskroken och Almedal: Remiss inför tillåtlighetsprövning”

Yttrande om upphävande av detaljplan Thor 3 m.fl inom centrala Umeå – 120402

Hållbar stadsutveckling som ett strategiskt forsknings- och innovationsområde i kommande ramverk för forskning och innovation på svensk och europeisk nivå

Allemansrätten och dess framtid

Forsknings- och innovationspropositionen 2012

Ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

Redovisning av regeringsuppdrag angående kyrkoantikvariska frågor

En ny upphovsrättslag (SOU 2011:32)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om s.k. orphan works

”En dörr in”- samordnad ärendehantering i frågor som rör skog

Nytt FoU-program för kulturmiljöområdet

Bidrag till arbetslivsmuseer

Användning av metallsökare

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området

Den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige

Hållbar stadsutveckling

Regional tillväxt

Fördelningsbeslut kulturmiljövårdsanslaget

Dela sidan på