Logotyp för Europaåret för Kulturarv 2018Logotyp för Europaåret för Kulturarv 2018

Europaåret för kulturarv 2018

Hela 2018 kommer att vara ”Europaåret för kulturarv”. Syftet med detta initiativ är att öka medvetenheten om Europas historia. Det ska samtidigt uppmärksamma de möjligheter som vårt kulturarv erbjuder, men även de utmaningar som det står inför. Däribland konsekvenserna av den digitala utvecklingen, miljöpåfrestningar och fysiska påfrestningar på kulturarvsplatser samt olaglig handel med kulturföremål.

Europaårets främsta mål är att:

• främja kulturell mångfald, interkulturell dialog och social sammanhållning
• framhäva kulturarvets ekonomiska roll för de kulturella och kreativa sektorerna (inbegripet små och medelstora företag) samt för den lokala och regionala utvecklingen
• betona kulturarvets roll för EU:s yttre förbindelser, bland annat för konfliktförebyggande, försoning efter konflikter och återuppbyggnad av kulturarv som förstörts    

Riksantikvarieämbetet är samordnare i Sverige.

Fokusområden

Inom ramen för Engagemang, Värde, Skydd och Innovation har tio olika områden utsetts som särskilt angelägna:

  1. Gemensamt europeiskt kulturarv,
  2. Kulturarv i skolan,
  3. Ungdom för kulturarv,
  4. Ny användning av byggt kulturarv,
  5. Turism och kulturarv,
  6. Vård av kulturarvet,
  7. Hotat kulturarv,
  8. Immateriellt kulturarv,
  9. Kulturarv för alla och
  10. Vetenskap och kulturarv

Ytterligare information läggs ut löpande på Europeiska kommissionens webbplats där du också kan anmäla dig till ett nyhetsbrev: European Year of Cultural Heritage 2018 – informationen är på engelska

Finansiering av projekt

Planerar du att genomföra ett kulturarvsprojekt som skulle kunna delta under ”Europaåret för Kulturarv 2018″?
Fram till den 25 september 2017 kan du ansöka om bidrag från Riksantikvarieämbetet till kulturarvsarbete med syfte att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Bidraget ges till särskilda insatser (i form av projektbidrag) som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Läs mer om bidraget 

Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Kreativa Europa utlyser ett specifikt anslag till transnationella projekt inför Europaåret för kulturarv 2018, det vill säga samarbetsprojekt mellan tre länder varav minimum två måste vara EU-medlemsländer.

Samarbetsprojekten skall vara kopplade till något eller några av de tio teman som satts upp för Europåret för kulturarv 2018 (se ovan). Anslaget skall uppmuntra och engagera kulturarvsaktörer i hela EU till att skapa aktiviteter under Europaåret för kulturarv 2018, stärka känslan av en europeisk gemenskap och främja kulturarvet som inspirationskälla för samtida konstnärligt skapande. Sista ansökningsdag är den 22 november. Länk till anslaget

För mer information om Kreativa Europa och olika bidrag se Kreativa Europa kultur, Kulturrådet.

Övriga stöd inom andra EU-program

Bakgrund

Kulturarvet blev en prioritering för EU med den europeiska agendan för en kultur 2007. År 2014 betonade rådet de sociala och ekonomiska fördelarna i sina slutsatser om kulturarvet som en strategisk resurs för ett hållbart Europa. I juli samma år antog Europeiska kommissionen meddelandet Mot en integrerad strategi för kulturarvet för Europa. Det betonade också möjligheter för EU-länder och aktörer att samarbeta närmare över gränserna för att säkerställa att kulturarvet bidrar mer till hållbar tillväxt och sysselsättning.

Den 9 februari 2017 nådde företrädare för rådet och Europaparlamentet en överenskommelse om ett beslut om inrättande av Europaåret för kulturarv 2018. Den 11 maj togs beslutet av Europeiska kommissionen.

Kontakt: Ann-Louice Dahlgren, projektsamordnare

Dela sidan på