Seminarium på Gotlands Museum under Almedalsveckan.Seminarium på Gotlands Museum under Almedalsveckan.Foto: Henrik Löwenhamn (CC BY)

Museidialogen

I propositionen Kulturarvspolitik föreslog regeringen att Riksantikvarieämbetet skulle ges ett samlat ansvar för museifrågor. I uppdraget ingår att främja utveckling och samarbete på museiområdet liksom att samla in och förmedla kunskaper. Myndigheten skall också erbjuda teknik- och metodstöd till museer. Propositionen antogs den 31 maj.

Mot denna bakgrund var det angeläget för Riksantikvarieämbetet att lyhört lyssna in och bygga en dialog med museisektorn för att lyssna in önskemål och behov om hur vi formar en tydlig och stödjande myndighet med samlat ansvar för museifrågor, en kontaktpunkt för museerna i deras kontakter med staten.

Samtalen genomfördes under första halvåret 2017 i en process som vi valde att kalla Museidialogen. Riksantikvarieämbetet vände sig i museidialogen till både centrala nätverk och enskilda museer.

Information samlades här på www.raa.se/museidialogen och hela projektet kommunicerades löpande under våren. Det finns även en Facebook-grupp där man kan följa arbetet och komma med tankar, förslag och synpunkter.

Kontakt: Torsten Hökby
Tel 08-51 91 81 26
torsten.hokby@raa.se

Vilka har vi träffat?

Landsantikvarieföreningen. 7 februari.
Sveriges hembygsförbund. 9 februari.
Centralmuseernas samarbetsråd. 9 februari.
Sveriges Museers styrelse. 16 februari.
Arkivarier på centralmuseerna. 31 mars.
Arbetsam, 7 april.
Museernas vårmöte, 25-27 april.
Centralmuseernas FoU-nätverk, 8 maj.
Konstmuseichefsnätverk, 8 maj.
Arbetets museum, 9 maj.
Friluftsmuseerna, 10 maj.
FOMU – Forskning på museer, 24 maj.
Nätverket för nationellt ansvar för fotografin i Sverige, 31 maj.
Länsmuseernas samarbetsråd, 1 juni.
Forum för utställare, 1 juni.
Sveriges museer, 16 juni.

Öppna museidialogsmöten

22 mars Historiska museet, Stockholm
24 mars Kulturen i Lund
28 mars Göteborgs stadsmuseum
30 mars Bildmuseet, Umeå

Mer att läsa

Projektledare Ulrika Mebus: Att vara idel öra. (Gästblogg hos Sveriges Museer)
Riksantikvarien: Vi är ödmjuka inför uppdraget. (Gästblogg hos Sveriges Museer)

 

Dela sidan på