Tillgänglighet – allas rätt till kulturarvet

Riksantikvarieämbetet är en av ett drygt 20-tal statliga myndigheter med ett särskilt ansvar – utsedda av regeringen – att driva igenom funktionshinderspolitiken.

I juni 2011 presenterade regeringen en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken som sträcker sig fram till 2016. I botten ligger FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Riksantikvarieämbetet har i mars 2016 lämnat en slutredovisning till regeringen av arbetet på kulturmiljöområdet. Sammanfattningsvis har funktionshindersfrågorna fått ett ökat genomslag de senaste åren. Fler insatser planeras och genomförs i länen än tidigare, oftare också i samråd med funktionshindersrörelsen. Tillgängligheten till länens kulturmiljöer har på många håll förbättrats avsevärt.

Dock kan man konstatera att arbetet går trögt. En stor del av landets historiska byggnader och miljöer är fortfarande svåra att ta del av för personer med funktionsnedsättning. Bristande kunskap och engagemang, otydlighet kring lagkrav samt otillräckliga resurser lyfts fram som hindrande faktorer. Det finns även en missuppfattning hos fastighetsägare att äldre byggnader och miljöer inte får förändras eller att åtgärder för ökad tillgänglighet är helt förbjudna. Denna uppfattning bromsar utvecklingen och lägger hinder för byggnadens användning som verksamhetslokal.

För det fortsatta arbetet rekommenderas bland annat:

  • ett utökat strategiskt samarbete hos berörda myndigheter
  • en tydligare politisk styrning
  • riktade åtgärder för ett ökat engagemang hos fastighetsägare.

Läs mer om vårt arbete med tillgängligt kulturarv.

Se även

Kontakt: Stefan Nilsson, Kulturvårdsavdelningen, stefan.nilsson@raa.se

Dela sidan på