Rettigstipendier

Rettigstipendierna ger en möjlighet att ta del av Riksantikvarieämbetets olika verksamheter. Vitterhetsakademien förvaltar och beslutar om stipendiemedlen medan Riksantikvarieämbetet föreslår vilka som ska tilldelas stipendierna och svarar för det program som stipendierna är avsedda för.

Med hjälp av Rettigstipendierna har det varit möjligt för anställda på länsstyrelsen och länsmuseerna att få vissa kostnader täckta i samband med praktiktjänstgöring vid Riksantikvarieämbetet under sammanlagt en månads tid. Då detta endast gällt för två personer (en kvinna och en man) per år har Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademien, enats om att fördela stipendierna på ett nytt sätt och att praktiktjänstgöringen bör ges ett delvis nytt innehåll.

Det förslag som nu bereds utgår från att praktiken delas upp i två delar, som är oberoende av varandra. Den ena utformas som en kurs om ca två veckor. Den andra delen utgörs av praktik för i första hand universitetsstuderande på magisternivå. Kursen ska förutom att innehålla introduktion till Riksantikvarieämbetets olika verksamheter fokusera på förändringar av kulturmiljösektorns arbetssätt och uppdrag. Det senare för att kursdeltagarna ska bli uppdaterade på nyorientering av såväl kulturpolitiken som Riksantikvarieämbetets inriktningsarbete. Kursen är tänkt både för studenter som praktiserar vid Riksantikvarieämbetet och tjänstemän med anknytning till kulturmiljösektorn.

För att fler ska kunna delta i kursen och få sina omkostnader för resor och logi täckta bör stipendiemedlen inte delas ut varje år utan ackumuleras till utdelningar vart annat eller vart tredje år så att tillgängliga medel kan fördelas på fler personer. På så vis kan 8-12 personer tilldelas stipendier om än bara med halva summan av vad som hitintills delats ut.

Stipendiemedlen för 2015 har fonderats. Vi kommer att informera om när det är möjligt att söka stipendierna. Om kursen kan hållas redan nästa år beror på hur stort intresset är och hur många som kommer att beredas plats.