Interiör från gruvmiljö i NorbergGruvmiljö från NorbergFoto: Leif Gren (CC BY)

Att främja attraktiva kulturmiljöer, konferenser i Gruvuppdraget

Riksantikvarieämbetet har av regeringen fått uppdraget att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljön kan tas till vara och bli en viktig resurs i nya och befintliga gruvsamhällen i Bergslagen (Gruvuppdraget).

I samband med Gruvuppdraget har Riksantikvarieämbetet genomfört tre konferenser. Den tredje och sista, var en slutkonferens där vi presenterade resultatet från regeringsuppdraget. Här hittar du information om alla tre:

1 februari 2017 i Stockholm

”Kulturmiljö som framgångsmotor – att vistas, verka och växa i”.
Denna konferens är den avslutande aktiviteten i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag ”Att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen”. Under konferensen presenterar vi projektets slutresultat, erfarenheter och goda exempel, som kan inspirera och bidra till att skapa attraktiva regioner där människor vill vistas, verka och växa. Deltagare på konferensen får även de sex skrifter som uppdraget resulterat i. Aktuella områden som tas upp i programmet är:

  • Kulturarv för turism och besöksnäring. Vi har prövat metoder för att arbeta med hållbar turism och utveckling av produkter och tjänster genom interpretationsplanering.
  • Kulturarv för samhällsdeltagande. Vi har utvecklat arbetssätt där kulturmiljö är en resurs för integration och etablering av nyanlända.
  • Kulturmiljöarbete som kraft i regionalt tillväxtarbete. Vi presenterar lärdomar och resultat från den forskningsstudie som följt uppdraget.

Konferensen vände sig till alla som arbetar med eller ansvarar för regional tillväxt och strategisk samhällsutveckling. Läs mer om konferensen.

13 oktober 2016 i Bergslagen

”Med krut, järnspett eller joystick” – en konferens om kulturmiljöarbetets utmaningar för Bergslagens tillväxt.
Inför konferensen ställde vi frågan om vad som händer när kulturmiljöaktörer möter andra politikområden. De nationella målen för kulturmiljöarbetet strävar efter att integrera kulturmiljö och kulturarv i ett bredare, tvärsektoriellt sammanhang. Ändå hamnar kulturmiljöfrågorna ofta i strukturella stuprör. ”Vad är det egentligen som hindrar eller skaver?” Denna andra konferens inom Gruvuppdraget dokumenterades i en rapport, och vände sig till personer som arbetar med regional utveckling i Bergslagen.  Läs mer om konferensen.

20–21 oktober 2015 i Bergslagen

”Interpretationskonferens”
Den första av Gruvuppdragets tre konferenser handlade om interpretation som är en metod och ett förhållningssätt till strategisk kommunikation. Grundtanken är att om människor själva ges möjlighet att skapa sin mening i relation till platser eller historiska företeelser, så stärks deras engagemang för natur- och kulturarvet. Konferensen gjordes som en workshop i samarbete med Bergslagssatsningen, där vi bjöd in aktörer från Skottland, Sverige och Wales med stor kunskap och erfarenhet av hur man kommunicerar för att skapa meningsfulla upplevelser för sina besökare. Vi tog även fram en skrift Interpretation för utveckling av kulturmiljöer, skriven av James Carter på uppdrag av Riksantikvarieämbetet, som fördjupar och utvecklar förståelsen om interpretation.

Läs mer om hela regeringsuppdraget ”Att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer” och de rapporter och skrifter som vi tagit fram i uppdraget

Kontakt Gruvuppdraget: Lena Johansson, projektledare, 08-5191 83 55

Dela sidan på