Regeringsuppdrag

Under åren 2014-2016 har Riksantikvarieämbetet haft regeringens uppdrag att utveckla, samla och sprida goda exempel, i det så kallade Gruvuppdraget. 

Riksantikvarieämbetet har genomfört ”hands-on-projekt” i Bergslagen och prövat hur historiska perspektiv och kulturmiljöarbete bidrar till besöksnäring, samhällsdeltagande och affärsutveckling. Vi har prövat metoder för utveckling av hållbar turism och för produkter och tjänster förankrade i kulturhistoriska värden. Dessutom har vi undersökt hur en kulturmiljö, en kommun och ett länsmuseum kan bidra till etablering av nyanlända.

Gruvuppdraget, som genomfördes i samarbete med Bergslagssatsningen, har rört sig i en skärningspunkt mellan olika politikområden. Flera intressen är involverade och företrädare för nationella, regionala och lokala perspektiv uppmanas att arbeta tillsammans. Att arbeta med uppdraget har lärt oss mer om hur det tvärsektoriella mötet fungerar, och vad som händer när kulturmiljöarbetet möter andra områden.

Resultatet och den skriftserie som uppdraget genererat har presenterats vid  en inspirationsdag om kulturmiljö som framgångsfaktor. Den vände sig till alla som arbetar med eller ansvarar för regional tillväxt och strategisk samhällsutveckling. På konferensen fick 250 deltagare ta del av det vi lärt, material vi tagit fram och inspirerande ”goda exempel”.

Slutredovisning av regeringsuppdraget har rapporterats till Näringsdepartementet i mars 2017. Läs mer om Gruvuppdragets sju olika delprojekt och rapporter.

Kontakt: Projektledare Lena Johansson, 08-5191 83 55.

Dela sidan på