Gruvuppdraget 2017_webb_orange_illustr_Helena_Duveborg_CC-BY

Program

Vi hälsar dig varmt välkommen till en inspirationsdag för strategisk samhällsutveckling och tillväxt i Färgfabrikens industrihistoriska kulturmiljö i Stockholm den 1 februari 2017. Med Bergslagens gruvmiljöer som utgångspunkt ger vi exempel på hur kulturhistoriska värden är en kreativ kraft i samhället, idag och i framtiden.

Med inspirerande talare, konkreta metoder och erfarenheter från kulturmiljöarbetet vill vi ge dig nya idéer och verktyg för att skapa attraktivitet och ta kraften vidare i din verksamhet. Under konferensen får du ta del av det vi lärt, material vi tagit fram och inspirerande ”goda exempel”.  Efter varje programblock får du dessutom ta del av reflektioner och idéer från ”Studsmattan” – vår panel med representanter från olika myndigheter och andra samhällsområden.

Nyckelord för dagen är Attraktivitet – hur kulturmiljö bidrar för att besöka (vistas), att leva och bo (växa), och att utveckla sin näring (verka). Under programmets fyra temablock vill vi visa exempel på att kulturhistoriska värden är en kreativ kraft för samhället, idag och i framtiden.

Kulturmiljö som framgångsfaktor – att vistas, verka och växa i

Program för Riksantikvarieämbetes slutkonferens i Gruvuppdraget, med reservation för ändringar. Skriv ut programmet som pdf

09.00 – 09.30 | Registrering Färgfabriken

Fika och smörgås serveras i kaféet under registreringen.

09.30 | Välkommen – konferensen startar

Riksantikvarie Lars Amréus öppnar konferensen och hälsar välkommen till Färgfabrikens takvåning.

Uppdraget
Tomas Dahlman från uppdragsgivaren Näringsdepartementet presenterar bakgrunden till regeringsuppdraget ”Att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen”, även kallat Gruvuppdraget.

Vi får också några ord från Erika Rosander, utredningssekreterare vid Regeringskansliet, om ”En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring”.

Dagens program och historik om platsen
Lars presenterar projektledaren för uppdraget Lena Johansson från Riksantikvarieämbetet och dagens moderator Ulf Johansson från Sweco Society som introducerar dagens program. Vi får också en introduktion om platsen, där det tillverkats både kulsprutor och slåttermaskiner innan det blev Färgfabriken.

10.10 – 11.10 | Tema Leva och bo

Med delprojektet ”Från flyktingmottagning till samhällsdeltagande” i Långbans gruv- och kulturby har Filipstads kommun och Värmlands museum prövat på vilka sätt kulturmiljö och kulturarv är en resurs för etablering av nyanlända. Resultatet har gett en ökad förståelse för integrationsprocesser och kulturmiljöns betydelse för människor att delta i samhället. Effekterna kan ses på flera olika nivåer, för människor, organisationer och för kulturmiljöarbetet i stort.

Medverkande

Susanne Berggren, tidigare Värmlands Museum, och Jim Frölander, Filipstads kommun.

Studsmattan

Carl-Magnus Gagge, Västmanlands länsmuseum, Lotta Boss, Riksantikvarieämbetet, Tanja Ekegren, Länsstyrelsen Värmland, och Åsa Anderljung, Botkyrka kommun.

11.10 – 11.15 | Bensträckare

Var så god och töj – bensträckare i rummet.

11.15 – 12.35 | Tema Besöka – produktutveckling

Ljudet av berättelser från Husbyringen inleder dagens andra block. Med metoder för tematisk interpretation, dvs. idén om förflyttning från faktarelaterad förmedling till meningsskapande sammanhang, har vi prövat att utveckla mer attraktiva produkter och tjänster. I delprojektet har Centrum för naturvägledning (CNV) lett fem utvecklingsprojekt vid Bergslagssatningens besökshistoriska centrum: Avestaverken, Husbyringen, Högbo bruk, Långban gruv- och kulturby och Stripa gruvmiljö. Vi får höra hur arbetet påverkat några av platserna och skapat engagemang för både besökare och i besöksmålsutvecklingen.

Medverkande

Eva Sandberg och Lena Malmström, Centrum för naturvägledning (CNV), Åsa Jönsson-Carlsson, Stripa Gruvmiljö och Jan Stagenmark, Husbyringen.

Studsmattan

Göran Blom, Naturvårdsverket, Kaarina Ringstad, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Marie Östblom, Bergslagssatsningen Kultur och Turism och Sofia Händel, Visit Roslagen.

12.35 – 13.45 | Mingellunch

Lunchen serveras i Färgfabrikens kafé.

13.45 – 15.05 | Tema Besöka – hållbar turism

Unesco har tagit fram ett metodmaterial för hållbar turism, tio stycken ”How-to-guider”. Materialet vänder sig till världsarv men tar upp viktiga nyckelfrågor inom områden som många andra destinationer och besöksmål brottas med. Riksantikvarieämbetet har tillsammans med 16 lokala och regionala aktörer inom besöksnäringen och kulturmiljöarbetet prövat hur metoden kan bidra till hållbar turism och attraktivitet.  Unesco presenterar metoden med utgångspunkt i destinationsperspektiv, platsspecifika och historiska värden och vikten av att lyssna till och involvera lokalsamhället. Företrädare från arbetsgruppen ”Strategi för hållbar turism” i Bergslagen ger sin syn på hur arbetet bidragit till att utveckla besöksmålen ”Järn-Koppar-Silver”.

Delar av föreläsningen hålls på engelska.

Medverkande

Peter DeBrine, Unesco, Åsa Eriksson och Catarina Karlsson, Norbergs kommun och Daniel Nilsson, Tyréns AB (tidigare Riksantikvarieämbetet).

Studsmattan

Anna Hegethorn, Smålandsturism, Cecilia Sjöberg, Vinnova, Helena Nyberg Brehnfors, Tillväxtverket och Lotta Magnusson, Region Dalarna.

15.05 – 15.35 | Fikapaus

Gruvlig fika serveras i kaféet.

15.35 – 15.45 | Lanseringar – Skriftbox och Kulturarvsmodul

Gruvuppdragets olika delprojekt har dokumenteras i en skriftserie på sex digitala skrifter.  Exklusivt för konferensen är att alla deltagare får en samlingsbox med alla skrifterna i en tryckt version.

Riksantikvarieämbetet utvecklar också en kulturarvsmodul i Business Swedens webbplattform ”Mining for Generations”. Webbmodulen lanseras under februari.

Medverkande

Leif Gren och Ove Bengtsson, Riksantikvarieämbetet.

15.45 – 16.45 | Tema Kulturmiljöarbete som resurs

Företaget Kontigo AB har haft Riksantikvarieämbetets uppdrag att följa Gruvuppdragets sju delprojekt. I studien har Kontigo bland annat tittat på tvärsektoriella möten, såsom samverkansformer, påverkan på synen på kulturmiljö och kulturmiljöarbete samt gruvuppdragets leveranser, styrkor och svagheter.  I uppdraget ingick att problematisera och reflektera över kulturmiljö som kraft i regionalt tillväxtarbete och med erfarenheter från Gruvuppdraget visa på vilka styrkor och framgångsfaktorer som uppdraget resulterat i.

Medverkande

Peter Kempinsky, Kontigo AB

Studsmattan

Lena Lundström, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Staffan Rydén, Västra Götalandsregionen, Susanne Adlercreutz, Näringsdepartementet och Qaisar Mahmood, Riksantikvarieämbetet.

16.45 – 17.00 | Avslutning – Vad tar vi med oss?

Lars Amréus med gästerna Carl Jan Granqvist, Marie Östblom från Bergslagssatsningen Kultur och Turism och Mikela Lundahl från Göteborgs universitet, reflekterar över insikterna om hur kulturmiljöarbetet ger tillväxt och utveckling inom andra samhällsområden och hur Gruvuppdraget konkreta metoder och erfarenheter bidragit till en större verktygslåda.

 


Program för Riksantikvarieämbetes slutkonferens i Gruvuppdraget, med reservation för ändringar. Skriv ut programmet som pdf

Dela sidan på