Tidigare teman

Höstmötet har funnits i över fyrtio år.

Sedan i slutet av 1970-talet har Riksantikvarieämbetet bjudit in till Höstmöte. Här hittar du årtal och tema som ger en bild av vad som har varit viktigt att diskutera under olika tider.

2020/2021 Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld
2019 — (Paus och beslut att genomföra vartannat år istället.)
2018 Kulturarv i en föränderlig värld – när rörelse är det konstanta
2017 — (År 2017 tog vi paus för att fullt ut fokusera på vårt nya vidgade musieuppdrag.)
2016 Jämlikhet inför det förflutna
2015 Kampen om kulturarvet
2014 — (Vårmöte 2014 – Tell me more ersatte Höstmötet)
2013 Kulturarvet i samhällsutvecklingen – roller, ansvar och tillväxt
2012 Kulturarvet och det civila samhället
2011 Landsbygden
2010 Staden
2009 Kulturarv och vatten
2008 Vikten av kulturarv
2007 Morgondagens kulturarvsarbete
2006 Landskap – delar och helhet
2005 Framtiden till låns – hållbar utveckling
2004 Makt över tanken – om historiebruk
2003 Vem har ordet? – Kommunikation som arbetsmetod
2002 Kulturmöten – i Sverige och världen
2001 Kunskap för framtiden
2000 Arkitekturarv – förmedla, förvalta, förändra
1999 Kulturarv och tillväxt
1998 Industrihistoria – minne, arv framtid
1997 Kulturarvet Staden
1996 Kulturarv – för vem?
1995 Kultur och turism
1994 Med kurs mot sekelskiftet – kulturarvets framtid
1993 Församlingskyrkan i går – i dag – i morgon
1992 Kunskap om kulturmiljövård
1991 Kulturmiljövård i ett internationellt perspektiv
1990 En ny pastoralsymfoni. Om kulturvården och landsbygdens kulturlandskap.
1989 Att göra kulturmiljön levande
1988 Kulturmiljövårdens bidragssystem. Samverkansmönster centralt – regionalt
1987 Strategier för verksamhetsplanering. Policy för kulturminnesvården
1986 Policy och samverkan inom kulturminnesvårdssektorn
1985 Kulturminnesvårdsprogram
1984 Hembygdsrörelsen och kulturminnesvårdssektorn
1983 Samarbete och ansvarsfördelning inom den statliga kulturminnesvården
1982 Kulturminnesvården och forskningen
1981 Kulturminnesvården, naturvården och de areella näringarna
1980 Kulturhistorisk vård av den bebyggda miljön
1979 Fornminneslagen och fornlämningsbegreppet

 

Höstmöten under åren Visa eller stäng
Frågor om kulturarv och kulturmiljö har en stark koppling till landsbygdens utveckling, som var tema för 2011.
Höstmöte 2010 handlade om kulturarvet och hållbar stadsutveckling.
2009 gick Höstmötet på djupet med kulturarv och vatten och lyfte fram båtar, vrak, skärgård, flottning, fyrar, dykparker, kanaler, kulturturism och ett och annat spökskepp.
Morgondagens kulturarvs-arbete var tema 2007.
2005 hölls festen i en rosafärgad Aula Magna, på Stockholms universitet.