Program Samlingsforum 2018

Ladda ner det preliminära programmet som pdf.

 

Torsdag 22 november

Plats: Wisby Strand, Strandvägen 4, Visby

09.30–10.15 | Registrering och kaffe

10.15–10.30 | Välkommen

10.30–12.00 | Föreläsningspass

Standarder och kulturvård – kort introduktion
Lisa Nilsen, Lisa Nilsen Kulturvård & Kathrin Hinrichs Degerblad, Riksantikvarieämbetet

Spectrum in action
Kevin Gosling, Collections Trust

Den nya magasinsstandarden: EN 16893:2018
Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet, Köpenhamn

12.00–13.15 | Lunch

13.15–15.00 | Föreläsningspass

Att sätta en standard
Gustaf Leijonhufvud & Tor Broström, Uppsala universitet

Korthus, luftslott eller ändamålsenliga byggnader? Ekvationen rummet – föremålet – människan
Marika Bogren, Gotlands Museum

Hur har klassificering av samlingarna påverkat hur vi tillgängliggör kunskap på museerna?
Helene Larsson Pousette, Riksantikvarieämbetet

Kan vi ha nytta av UNESCOs rekommendation om museer?
Kerstin Lundman, Svenska Unescorådet

Etik i praktiken
Daniel Wetterskog, Svenska ICOM

15.00–15.30 | Kaffe och kaka

15.30–17.00 | Öppet forum

Kompetensutveckling för hembygdsföreningar och små museer
Annelie Adolfsson & Lena Ideström, Gotlands Museum

Standard för Moderna Museets konstdatabas i samband med transporter av konstverk till och från museet
Magdalena Youssefi, Moderna Museet

Att bevara kulturarv med regelverk – RAFS:en, staten och samlingarna
Thea Winther, Riksarkivet

Triage för tillståndsbedömning av kulturarv
Nina Olivier, konservator

Keeping up with an evolving practice of exhibiting artworks and archival materials in Moderna Museets visningsmagasin
Teresa Mesquit, Moderna Museet

17.15–18.15 | Visningar och öppet hus på Fornsalen och Konstmuseet

18.30–21.30 | Middag på Wisby Strand

 

Fredag 23 november

Plats: Riksantikvarieämbetet, Artillerigatan 33, Visby

08.30–10.00 | Morgonpasset

Valbara parallella alternativ:

Introduktion till terminologilära i teori och praktik

Facktermer kan vara svåra att förstå för utomstående. Det förekommer också att personer inom en och samma organisation använder olika termer för samma begrepp eller samma term för olika begrepp, även inom det egna ämnesområdet. Kunskaper i terminologilärans grunder och en gemensam samsyn ökar organisationens förmåga att på ett konsekvent sätt kunna strukturera den egna verksamhetens begrepp och termer. På så vis kan även terminologirelaterade kommunikationssvårigheter hanteras.

Under föreläsningen kommer vi att presentera terminologilärans grunder samt reflektera kring hur internt terminologiarbete och standarder kan fungera som verktyg för en konsekvent terminologihantering ute i verksamheten. Medverkande: Marie van Dorrestein och Karin Webjörn, terminologer från SIS, Swedish standards institute.

What’s new in Spectrum 5.0?

This workshop is for people who are already using, or are about to start using, the Swedish version of Spectrum, which is based on Spectrum 4.0. Kevin Gosling runs through the two new procedures (Reproduction and Collections review) and explains how the procedures Inventory, Cataloguing and Documentation planning have been revised to help museums tackle their documentation backlogs more effectively. The workshop is led by Kevin Gosling, Chief Executive of Collections Trust, who co-edited the latest version of the standard.

Korthus, luftslott eller ändamålsenliga byggnader?
Ekvationen rummet – föremålet – människan

Marika Bogren, avdelningschef Samlingar och Kulturmiljö, Gotlands Museum, inbjuder till gemensamt samtal utifrån olika dilemman ur den museala praktiken.

Perspektiver og anvendelse af den nya magasinsstandarden EN 16893:2018

Workshop omkring anvendelse af standarden “EN 16893:2018 Conservation of Cultural Heritage – Specifications for location, construction and modification of buildings or rooms intended for the storage or use of heritage collections.” Med udgangspunkt i præsentationen vil vi på workshoppen undersøge, hvordan man kan anvende standarden i praksis. Gennem eksempler og ud fra en lille øvelse skal deltagerne selv arbejde med standarden med henblik på at forbedre den langsigtede bevaring for en museumssamling. Leds av Jesper Stub Johnsen, Vicedirektør for Forskning, Samling og Bevaring vid Nationalmuseet i Danmark.

Flytta föremål – rutiner för packning, transport och tillståndsdokumentation av museiföremål

(Obs: tiden kl. 8.30–12.00)

När museiföremål hanteras, packas och flyttas kan det finnas risk för skador. Förflyttningen behöver planeras väl för att minska den risken. Desirée Blomberg,  chef för Utställningssamordning & Lån på Moderna Museet berättar om hur museet arbetar med inlån och utlån av konstverk och vad som är viktigt att tänka på när det gäller låneavtal, transporter och försäkringar. Martin Ericsson, konservator på Studio Västsvensk Konservering berättar om hur dokumentation av föremålets tillstånd kan gå till, samt ger en introduktion till konsten att packa på ett sätt som förebygger skador såväl på föremål som på människa. Vi får också tillfälle att känna på och jämföra olika packmaterial, utbyta erfarenheter med varandra och ta del av smarta tips.

10.00–10.30 | Kaffe och kaka

10.30–12.00 | Förmiddagspasset

Valbara parallella alternativ:

Standarden samordnad skadedjurskontroll – bruksanvisning för nyfikna

Sedan ett par år tillbaka finns standarden Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet. Hur fungerar det i praktiken att följa en standard? Vad ska museet/arkivet/biblioteket göra rent praktiskt för att befästa standarden internt och få chefer och medarbetare att följa de normativa riktlinjerna? Lisa Nilsen, som varit med att utarbeta standarden, ska göra sitt bästa för att sätta in workshop-deltagarna i standarden. Vi formulerar principdokument/policy, tar reda på vad IPM-koordinatorns uppgifter är och tittar på några realistiska scenarion. Leds av Lisa Nilsen, Lisa Nilsen Kulturvård.

Hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar

Här presenterar och diskuterar vi olika aspekter kring att hantera och förvalta mänskliga kvarlevor i museisamlingar. Vi tar avstamp i Riksantikvarieämbetets pågående regeringsuppdrag som innebär att sammanställa en vägledning, men även i andra stöd och verktyg som kan behövas.

Medverkande: Kicki Eldh, Riksantikvarieämbetet och Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet. Fler namn kommer att tillkomma.

Att söka och hitta – om terminologi och klassifikation i samlingsförvaltningen

Vad kallar vi saker? Hur kategoriserar vi dem? Och hur hittar vi och våra användare det de söker? Välkommen till en resa in i tingens och begreppens värld i museet. Seminariet är upplagt som ett öppet forum för dialog och tankeutbyte om möjligheter och frågor som samlingsförvaltare behöver arbeta vidare med. Samtalet leds av Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum. Medverkar gör även Julie Melin, Historiska museet och Kristina Berg, KulturIT.

Kulturarvslaboratoriet – metoder och möjligheter

Smartare materialval för utställningar, magasin och packning: Material som används i magasin, för att packa och ställa ut föremål kan utsöndra emissioner som kan skada föremål i samlingar. Hur kan man göra bättre materialval? Vi visar hur Oddytest går till och hur det kan vara ett verktyg för att undvika skadliga emissioner på museum.

Heritage Science Sverige: Kulturarvets bevarande och möjligheter till utveckling förutsätter kunskap och väl underbyggda beslut och många utmaningar kräver tvärvetenskapliga samarbeten. Här ger vi en kort presentation om det svenska forskningsnätverket Heritage Science Sverige och berättar om den internationella forskningsinfrastrukturen E-RIHS.

Rundtur i Kulturarvslaboratoriet: Vi visar labbets instrument och deras praktiska tillämpning med exempel från aktuella gästkollegeprojekt där föremål från svenska museisamlingar har undersökts. Hör om labbets möjligheter, gästkollegor och hur vi kan samarbeta för att lära oss mer om vårt kulturarv.

Medverkande: Kaj Thuresson, Marei Hacke, Sara Norrehed, Elyse Canosa, Magnus Mårtensson och Tom Sandström, Riksantikvarieämbetet.

12.00–13.00 | Lunch

13.00–14.30 | Eftermiddagspasset

Valbara parallella alternativ:

Riskanalyser för museisamlingar

ISO-standarden Riskhantering: principer och riktlinjer SS-ISO 31000:2009 har använts som utgångspunkt för ICCROM:s Guide to Risk Management. Denna handledning kommer att presenteras och vi kommer att få del av Helsingborgs museers och Uppsala universitetsbiblioteks arbete med riskanalys för sina samlingar. Det kommer också att finnas tillfälle att diskutera och utbyta erfarenheter om riskanalyser. Medverkande: Christina Gräbe, Helsingborgs museer; Per Cullhed, Uppsala universitetsbibliotek och Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet.

Gifter i samlingen – vad gör vi?

Det finns ohälsosamma ämnen i de flesta samlingar. Hur hanterar man dem? Vem har ansvar för att jobbet sker på ett betryggande sätt? Behöver man veta exakt vilket ämnen det är? Måsta man mäta? Vilka regler gäller? Hur skyddar du din hälsa? Frågorna hopar sig. Förhoppningsvis får du svar. Medverkande: Maria Dalin, expert på kemiska hälsorisker, Arbetsmiljöverket och Matilda Källander, intendent vid Flygvapenmuseum.

Arkeologiska fynd – från fält till samling till kunskap

(Obs: tiden kl. 13.00–14.00)

Under 2018 lanserar Riksantikvarieämbetet Fornreg, ett digitalt registreringsverktyg för arkeologiska uppdragsresultat. Samtidigt arbetar museerna allt mer med digitala samlingssystem och med kopplingar mot aggregatorer som K-Samsök, Europeana, Digitalt Museum osv. Det saknas dock god praxis runt arkeologisk fynddata. Hur kan den arkeologiska fyndinformationen förbättras? Vilka behov finns för accession, förvaltning och i slutändan för användning? I workshopen skapar vi oss en bild av nuläget och arbetar med att identifiera behoven. Leds av Åsa M Larsson, verksamhetsutvecklare vid Riksantikvarieämbetet.

Standarder i praktiken

(Obs: tiden kl. 13.00–14.00)

En del standarder får fäste och leder till att arbetsprocesser förändras till det bättre, andra samlar damm i hyllan och genererar onödigt pappersarbete. Hur ska standarder utformas för att göra verklig nytta, och vad krävs för att standarder ska implementeras på ett effektivt sätt inom samlingsförvaltningen? I denna workshop efterlyser vi deltagarnas egna erfarenheter av att praktiskt tillämpa standarder och andra typer av riktlinjer. Fokus kommer att ligga på standarder som handlar om inneklimat och energieffektivisering, men frågorna som behandlas är generella. Leds av Gustaf Leijonhufvud, forskare i kulturvård och Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet.

Montrar – material, klimat och belysning

Behovet av kostnadseffektiva och flexibla monterlösningar är något många museer har gemensamt. Vad ska man tänka på när man väljer material, konstruktion och belysning för att ställa ut föremål ur museisamlingar? Tillsammans med Riksantikvarieämbetets sakkunniga inom utställningsteknik får vi höra om nya utställningslösningar och sätt att klimatisera montrar. Vi får också testa och känna på olika montermaterial och jämföra dem med varandra. Leds av Jesper Cederlund med flera medarbetare vid Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad.

14.30–15.30 | Café Samlingsforum

Kaffe och smörgås, samt möjlighet att ta del av aktuell information och ställa frågor till sakkkunniga.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Ej kategoriserad